Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 15/10 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 7 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), oraz Uchwały Nr XXXII/174/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 7 548 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Dokonuję zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 29 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 13 784 401 zł.

- po stronie wydatków - 178 559 862 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/10
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 7 maja 2010 r.

a) w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami

Wydatki - zmniejszenia
(zadania własne)

Wydatki - zwiększenia
(zadania własne)

Dział

Rozdział

§

Kwota

Dział

Rozdział

§

Kwota

750

75023

4040

1275

750

75011

4440

95

75022

3030

3000

75023

4700

1180

75095

4300

3000

750

75095

3030

6000

852

85219

4440

273

852

85212

4440

49

85219

4300

224

Razem

7 548

Razem

7 548


Objaśnienia:

Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po dokonanych przeliczeniach wg wysokości odpisu opublikowanej na 2010 rok oraz zabezpieczenie wypłat prowizji dla sołtysów.

Dział 852 - Pomoc społeczna zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Burmistrz

inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/10
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 7 maja 2010 r.

a) zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych

Dochody - zwiększenia
(zadania zlecone)

Wydatki - zwiększenia
(zadania zlecone)

Dział

Rozdział

§

Kwota

Dział

Rozdział

§

Kwota

852

85295

2030

29 000

852

85295

3110

29 000

Razem

29 000

Razem

29 000


Objaśnienia:

Dział 852 - Pomoc społeczna

- zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 29 000 zł

Burmistrz

inż. Józef Piątek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe