Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 249/10 Wójta Gminy Gródek

z dnia 14 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1)zwiększeniu planu dochodów o kwotę 146.621 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

2)zwiększeniu planu wydatków o kwotę 146.621 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody w kwocie 17.109.662 zł,

2)wydatki w kwocie 21.289.854 zł,

3)Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.180.192 zł są przychody pochodzące z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie 3.875.000 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 305.192 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 249/10
Wójta Gminy Gródek
z dnia 14 maja 2010 r.

zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

Porozumienia z jst

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

Porozumienia z jst bieżące razem:

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

652 857,00

0,00

11 000,00

663 857,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

105 937,00

0,00

11 000,00

116 937,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

93 000,00

0,00

11 000,00

104 000,00

Własne bieżące razem:

11 505 583,00

0,00

11 000,00

11 516 583,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

77 522,00

0,00

0,00

77 522,00

majątkowe

Własne majątkowe razem:

3 912 460,00

0,00

0,00

3 912 460,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 661 015,00

0,00

0,00

2 661 015,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

0,00

122 550,00

122 550,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

01095

Pozostała działalność

0,00

0,00

122 550,00

122 550,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

122 550,00

122 550,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

998,00

0,00

13 071,00

14 069,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

0,00

13 071,00

13 071,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

13 071,00

13 071,00

Zlecone bieżące razem:

1 504 998,00

0,00

135 621,00

1 640 619,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem dochody:

16 963 041,00

0,00

146 621,00

17 109 662,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 738 537,00

0,00

0,00

2 738 537,00

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.000 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.MC.3011-85/2010 z dnia 26.04.2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2010 r. w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 122.550 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.AK.3011-115/2010 z dnia 07.05.2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dz.010, rozdziale 01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z woj.podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2010 r.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.071 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku nr DBŁ.3101-3-1/32/10 z dnia 13.05.2010 r. o wysokości dotacji ustalonej dla Gminy Gródek w dziale 751, rozdziale 75107 § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP z wyłączeniem wydatków na diety członków obwodowych komisji wyborczych.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 249/10
Wójta Gminy Gródek
z dnia 14 maja 2010 r.

zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 311 000,00

0,00

1 311 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 310 000,00

0,00

1 310 000,00

60095

Pozostała działalność

1 000,00

0,00

1 000,00

Razem porozumienia jst:

1 311 000,00

0,00

1 311 000,00

Rodzaj:

Porozumienia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

Ochrona zdrowia

24 400,00

0,00

24 400,00

85111

Szpitale ogólne

24 400,00

0,00

24 400,00

Razem porozumienia:

24 400,00

0,00

24 400,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 539 192,00

0,00

2 539 192,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 923 794,00

12 500,00

1 936 294,00

4270

Zakup usług remontowych

17 000,00

- 15 500,00

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

125 000,00

18 000,00

143 000,00

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

8 000,00

10 000,00

18 000,00

60017

Drogi wewnetrzne

17 500,00

- 12 500,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 500,00

- 12 500,00

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

5 353 781,00

0,00

5 353 781,00

80104

Przedszkola

708 262,00

5 100,00

713 362,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

18 105,00

- 500,00

17 605,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 000,00

- 2 500,00

3 500,00

4260

Zakup energii

12 530,00

9 800,00

22 330,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 835,00

- 1 700,00

23 135,00

80110

Gimnazja

1 511 493,00

- 5 100,00

1 506 393,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

65 100,00

- 5 100,00

60 000,00

852

Pomoc społeczna

1 286 460,00

11 000,00

1 297 460,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

282 104,00

0,00

282 104,00

3110

Świadczenia społeczne

282 104,00

- 5 200,00

276 904,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

5 200,00

5 200,00

85295

Pozostała działalność

160 062,00

11 000,00

171 062,00

3110

Świadczenia społeczne

159 562,00

11 000,00

170 562,00

Razem własne:

18 302 835,00

11 000,00

18 313 835,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

122 550,00

122 550,00

01095

Pozostała działalność

0,00

122 550,00

122 550,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 286,00

1 286,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

195,00

195,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

31,00

31,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

293,00

293,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

302,00

302,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

120 148,00

120 148,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

295,00

295,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

998,00

13 071,00

14 069,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

13 071,00

13 071,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

420,00

420,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

51,00

51,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 760,00

2 760,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

5 920,00

5 920,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

500,00

500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

500,00

500,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

1 000,00

1 000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

1 920,00

1 920,00

Razem zlecone:

1 504 998,00

135 621,00

1 640 619,00

Wydatki ogółem:

21 143 233,00

146 621,00

21 289 854,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- przeniesienia z rozdziału 60017 § 4300 kwoty 12.500 do rozdziału 60016 oraz przesunięcia w rozdziale 60016 kwoty 15.500 zł z § 4270 do § 4300 i § 4510 dokonane zostały na zakup usług m.in. utrzymania przejezdności publicznych dróg gminnych, naprawę chodników, oraz na wydatki sądowe związane z toczącą się sprawą zasiedzenia na rzecz gminy gruntów zajętych pod drogi,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 w § 4260 o kwotę 4.700 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w § 3020, § 4240 i § 4440 dokonano na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku nr PS.3364-6/2010 z dnia 15.04.2010 r. z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na energię elektryczną i usługi dystrybucyjne oraz energię cieplną w związku z uruchomieniem nowego oddziału w przedszkolu,

- przeniesienia planu wydatków w kwocie 5.100 zł z rozdziału 80110 § 4440 do rozdziału 80104 § 4260 dokonano z uwagi na zaangażowanie w rozdziale 80110 § 4440 środków w wysokosci 55.195,32 zł w stosunku do zaplanowanych w kwocie 65.100 zł oraz zaistnienie koniczności ponoszenia zwiększonych wydatków w Przedszkolu Samorządowym w Gródku na zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych (rozdział 80104 § 4260),

- przeniesienia kwoty 5.200 zł w rozdziale 85214 z § 3110 do § 4300 dokonano na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nr Fn.3016-12/10 z dnia 26.04.2010 r. w związku z koniecznością zorganizowania pochówku podopiecznego,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 11.000 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

- zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone w rozdziale 01095 o kwotę 122.550 zł i w rozdziale 75107 o kwotę 13.071 zł dokonano na podstawie zawiadomień Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe