Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 8/10 Wójta Gminy Zambrów

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie §11 uchwały Nr 162/XXX/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. NR 89, poz. 1334) oraz art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmienić plan dochodów.

2. Zmienić plan wydatków.

3. Zmienić plan finansowy dochodów zadań zleconych.

4. Zmienić plan finansowy wydatków zadań zleconych.

Po dokonaniu zmian plan dochodów ogółem wynosi - 19.031.031,00 zł,

plan wydatków ogółem wynosi - 23.006.140,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj zadania

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

299565,00

299565,00

01095

Pozostała działalność

0,00

299565,00

299565,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

0,00

299565,00

299565,00

Razem:

18731466,00

299565,00

19031031,00

PLAN WYDATKÓW NA 2010 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj zadania

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

247120,00

299565,00

546685,00

01095

Pozostała działalność

0,00

299565,00

299565,00

4430

Różne opłaty i składki

zlecone

0,00

299565,00

299565,00

750

Administracja publiczna

2339948,00

0,00

2339948,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2040197,00

0,00

2040197,00

4300

Zakup usług pozostałych

własne

104229,00

- 8742,00

95487,00

4430

Różne opłaty i składki

własne

10190,00

8742,00

18932,00

Razem:

22706575,00

299565,00

23006140,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

299565,00

299565,00

01095

Pozostała działalność

0,00

299565,00

299565,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

299565,00

299565,00

750

Administracja publiczna

83000,00

0,00

83000,00

75011

Urzędy wojewódzkie

83000,00

0,00

83000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

83000,00

0,00

83000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1428,00

0,00

1428,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1428,00

0,00

1428,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1428,00

0,00

1428,00

852

Pomoc społeczna

2295000,00

0,00

2295000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2294000,00

0,00

2294000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2294000,00

0,00

2294000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1000,00

0,00

1000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1000,00

0,00

1000,00

Razem:

2379428,00

299565,00

2678993,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

299565,00

299565,00

01095

Pozostała działalność

0,00

299565,00

299565,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

29965,00

299565,00

750

Administracja publiczna

83000,00

0,00

83000,00

75011

Urzędy wojewódzkie

83000,00

0,00

83000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59000,00

0,00

59000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5000,00

0,00

5000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12000,00

0,00

12000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1600,00

0,00

1600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2400,00

0,00

2400,00

4300

Zakup usług pozostałych

3000,00

0,00

3000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1428,00

0,00

1428,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1428,00

0,00

1428,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

175,00

0,00

175,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

23,00

0,00

23,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

940,00

0,00

940,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

290,00

0,00

290,00

852

Pomoc społeczna

2295000,00

0,00

2295000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2294000,00

0,00

2294000,00

3110

Świadczenia społeczne

2219300,00

0,00

2219300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

46480,00

0,00

46480,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3395,00

0,00

3395,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17000,00

0,00

17000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1176,00

0,00

1176,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

995,00

0,00

995,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

0,00

200,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1470,00

0,00

1470,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

2000,00

0,00

2000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

244,00

0,00

244,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

0,00

600,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1140,00

0,00

1140,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1000,00

0,00

1000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1000,00

0,00

1000,00

Razem:

2379428,00

299565,00

2678993,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe