Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/167/10 Rady Gminy Sidra

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) uchwala się, co nastepuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w następujący sposób :

1)Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35 448 zł w tym :

a) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2 800 ,- zł ;

b) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 32 648 ,- zł ;

2)Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35 448 zł w tym :

a) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2 800 zł wtym :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę - 1 700 zł ;

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 800 zł ;

- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę - 300 zł;

b) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 32 648 zł ;

3)Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 452 833 zł w tym :

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów , samorządu województwa pozyskane z innych źródeł o kwotę 344 077 zł;

b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin o kwotę 108 756 zł ;

§ 2. W planie wydatków budżetowych wprowadzić nastepujące zmiany :

1)Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 217 511 zł w Dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych ;

2)Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 129 755 zł w tym :

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000 zł ;

b) Dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25 000 zł ;

c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 755 zł ;

d) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 4260 zakup energii o kwotę 5 000 zł ;

e) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 500 zł ;

f) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała dzizłalność § 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 1 000 zł;

g) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65 000 zł ;

h) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 1 500 zł ;

§ 3. Budżet po dokonannych zmianach wynosi :

1)Plan dochodów ogółem : 9 513 213 zł ;

2)Plan wydatków ogółem : 10 722 427 zł ;

3)Deficyt budżetowy w kwocie 1 209 214 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .

§ 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .


Przewodniczacy Rady Gminy

Stanisław Bułach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/167/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/167/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/167/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/167/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/167/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy Sidra na 2010r

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe