Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 150/10 Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 1 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706), zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mały Płock za 2009 r., według którego:
1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 14.345.087 zł. Wykonanie - 14.080.866,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 15.979.259 zł. Wykonanie - 14.811.730,90 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zodnie z załącznikiem nr 5 i 6.
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:
1) Radzie Gminy Mały Płock
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 150/10
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 1 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 150/10
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 1 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 150/10
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 1 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zlecanych gminie z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 150/10
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 1 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wykonanie wydatków z tytułu realizacji zadań zlecanych gminie z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 150/10
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 1 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 150/10
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 1 marca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Małym Płocku
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 150/10
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 1 marca 2010 r.
Zalacznik7.doc

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 rok
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe