Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 11/10 Wójta Gminy Giby

z dnia 12 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157 poz. 1240) oraz uchwały Nr XXXII/148/09 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2010 r. zarządzam:
§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 134 499 zł. i zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 400 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 143 027 zł. i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 9 928 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 11 075 642 zł,- zł Plan wydatków budżetowych - 12 010 839 zł
2. Deficyt budżetu w kwocie 935 197,- zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym
3. Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 448 308,- zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Wójt Gminy Giby

Jan Kramnicz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 11/10
Wójta Gminy Giby
z dnia 12 maja 2010 r.
Plan dochodów
Strona nr 1
infoRgrafika
Strona nr 2
infoRgrafika
Strona nr 3
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 11/10
Wójta Gminy Giby
z dnia 12 maja 2010 r.
Plan wydatków
Strona nr 1
infoRgrafika
Strona nr 2
infoRgrafika
Strona nr 3
infoRgrafika
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 11/10
Wójta Gminy Giby
z dnia 12 maja 2010 r.
Objaśnienia
do § 1 ust. 1
1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 134 499 zł
3 600 zł - środki pozyskane ze ZOSP w Białymstoku na dofinansowanie zakupu aparatu oddechowego dla OSP Giby.
5 971 zł - dotacja celowa w ramach programu "Radosna szkoła" dla Szkoły Podstawowej we Frąckach
63 460 zł - dotacja celowa na realizację projektu "Mały Archimedes" realizowanego w ramach porozumienia z centrum Edukacji w Augustowie
1 400 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej
60 068 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w rolnictwie
2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 400 zł
1 400 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy społecznej
do § 1 ust. 2
1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 143 027 zł
60 068 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty związane z ich obsługą
3 600 zł - zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Giby
6 862 zł - zakup materiałów w szkołach podstawowych
5 971 zł - zakup pomocy naukowych w ramach programu "Radosna szkoła" dla SP we Frąckach
160 zł - zakup materiałów w przedszkolach
982 zł - zakup usług w gimnazjum
63 460 zł - realizacja projektu "Mały Archimedes"
524 zł - odpisy na ZFŚS w świadczeniach rodzinnych
1 400 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)
2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 9 928 zł
6 862 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach podstawowych
160 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w przedszkolach
982 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w gimnazjum
524 zł - zakup akcesoriów komputerowych w świadczeniach rodzinnych
1 400 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ( zadania własne)
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe