Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 176/10 Wójta Gminy Sejny

z dnia 18 maja 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz § 12 pkt. 3 Uchwały Nr XXXIV/168/09 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

w tym:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 192 388 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 266 388 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do do niniejszego zarządzenia.

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 74 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 11 025 777 zł

- bieżące w kwocie 9 126 385 zł

- majątkowe w kwocie 1 899 392 zł,

2. Plan wydatków ogółem 14 249 177 zł

- bieżące w kwocie 9 349 538 zł

- majątkowe w kwocie 4 899 639 zł,

3. Deficyt budżetu w kwocie 3 223 400 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów - 2 500 000 zł. i nadwyżki budżetowej - 723 400 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/10
Wójta Gminy Sejny
z dnia 18 maja 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Rodzaj:

Porozumienia z AR

Razem:

5 000,00

0,00

5 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

372 700,00

8 000,00

380 700,00

85295

Pozostała działalność

80 000,00

8 000,00

88 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

80 000,00

8 000,00

88 000,00

Razem:

9 441 686,00

8 000,00

9 449 686,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

178 962,00

178 962,00

01095

Pozostała działalność

0,00

178 962,00

178 962,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

178 962,00

178 962,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

703,00

5 426,00

6 129,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

5 426,00

5 426,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

5 426,00

5 426,00

Razem:

1 386 703,00

184 388,00

1 571 091,00

Wojt

Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/10
Wójta Gminy Sejny
z dnia 18 maja 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Razem:

5 000,00

0,00

5 000,00

Rodzaj:Porozumienia z JST

Razem:

1 000,00

0,00

1 000,00

Rodzaj:Porozumienia

Razem:

8 000,00

0,00

8 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

214 650,00

0,00

214 650,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

60 000,00

69 000,00

129 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

69 000,00

129 000,00

71035

Cmentarze

150,00

5 000,00

5 150,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

5 000,00

5 000,00

71095

Pozostała działalność

114 500,00

- 74 000,00

40 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

89 500,00

- 74 000,00

15 500,00

852

Pomoc społeczna

912 150,00

8 000,00

920 150,00

85295

Pozostała działalność

127 000,00

8 000,00

135 000,00

3110

Świadczenia społeczne

127 000,00

8 000,00

135 000,00

Razem:

12 656 086,00

8 000,00

12 664 086,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

178 962,00

178 962,00

01095

Pozostała działalność

0,00

178 962,00

178 962,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

242,00

242,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

39,00

39,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 601,00

1 601,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 627,00

1 627,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

175 453,00

175 453,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

703,00

5 426,00

6 129,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

5 426,00

5 426,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

195,00

195,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

32,00

32,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 150,00

2 150,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 749,00

1 749,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

100,00

100,00

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

300,00

300,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

900,00

900,00

Razem:

1 386 703,00

184 388,00

1 571 091,00

Wójt

Jan Skindzier


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 176/10
Wójta Gminy Sejny
z dnia 18 maja 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

1)W załączniku nr 1:

Zwiększa się dochody na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-85/2010 z dnia 26.04.2010 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2010 r. przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zwiększa się dochody na zadania zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.AK.3011-115/2010 z dnia 07.05.2010 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2010 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2010 r.

Zwiększa się dochody na zadania zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach Nr DSW-680-7/10 z dnia 17.05.2010 r. o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r,

2)W załączniku nr 2:

Zmniejsza się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 o kwotę 74 000 zł i przeznacza się 69 000 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale 71004 i na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 71035.

Zwiększa się wydatki na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-85/2010 z dnia 26.04.2010 r. na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zwiększa się wydatki na zadania zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.AK.3011-115/2010 z dnia 07.05.2010 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2010 r.

Zwiększa się wydatki na zadania zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Suwałki Nr DSW-680-7/10 z dnia 17 maja 2010 r. na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r,

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe