Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 21/10 Wójta Gminy Sidra

z dnia 18 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 ,poz. 1240 ) zarządza się co nastepuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy z zadań zleconych w następujący sposób :

1)Zwiększyć plan dochodów budżetowych w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 136 191 zł ;

2)Zwiększyć plan wydatków budżetowych w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 136 191 zł w tym :

a) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 255 zł ;

b) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 341 zł ;

c) § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 55 zł ;

d) § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 zł ;

e) § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 133 520 zł ;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków własnych gminy w następujący sposób :

1)Zminiejszyć plan wydatków budżetowych w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straze pożarne § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 500 zł ;

2)Zwiększyć plan wydatków budżetowych w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straze pożarne o kwotę 1 500 zł w tym :

a) § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 000 zł ;

b) § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł ;

§ 3. Budżet po dokonannych zmianach wynosi :

1)Plan dochodów ogółem : 9 649 404 zł ;

2)Plan wydatków ogółem 10 858 618 zł ;

3)Deficyt budżetowy w kwocie 1 209 214 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .

§ 4. Objaśnienia zmian w budzecie zawarto w załączniku do zarządzenia .

§ 5. Zarzędzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


Wójt

Jan Hrynkiewicz


Wójt

Jan Hrynkiewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/10
Wójta Gminy Sidra
z dnia 18 maja 2010 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Sidra na 2010 rok.

1)Do § 1 Zwiększenia planu dochodów i wydatków z zdań zleconych o kwotę 136 191 zł dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego F.B. II.AK.3011-115/2010 z dnia 07 maja 2010r w sprawie zwiększenia dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych , oraz na koszty postępowania poniesionego przez gminy .

2)Do § 2 Zminy w planie wydatków na OSP wynikają z konieczności opłacenia badań lekarskich medycyny pracy dla strażaków ochotnikow w kwocie 1 000 zł ;co wynika z Rozporzadzenie Min. Zdrowia z 30 listopada 2009 r w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka OSP biorącego bezpośredni udział w działaniacvh ratowniczych . Zwiększono plan wydatów § 4410 podróże służbowe o kwotę 500 zł ;

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe