Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/138/10 Rady Miasta Brańsk

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241), oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) i art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjąć limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przyjąć zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Przyjąć prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Przyjąć plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Przyjąć plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Przedszkole) zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Przyjąć plan dochodów własych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3 082 143 zł, oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 025 555 zł.

§ 12. Uchyla się § 11 Uchwały Rady Miasta Brańsk Nr XXVII/132/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta na 2010r. oraz załącznik Nr 7 do tejże uchwały.

§ 13. Przyjąć budżet po dokonach zmianach w wysokości:

1) Dochody - 13 102 114 zł,

2) Wydatki - 16 378 878 zł

3) Deficyt budżetu - 3 276 764 zł, którego żródłem pokrycia będzie kredyt w wysokości 2 381 689 zł, pożyczka w kwocie 700 454 zł, oraz wolne środki w wysokości 194 621 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ

realizowanych w 2010 roku w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2010r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (Przedszkola)

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 27 935 zł, w tym:

1) Dział 700 rozdział 70005 § 6298 o kwotę 5 000 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie wynika z ostatecznych kwot zawartych w umowie z Urzędem Marszałkowskim na remont budynku "Klubu Rolnika"

2) Dzial 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 22 935 zł - wpływy z różnych dochodów -zwiększono dochody z tytułu likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gopspodarki wodnej z dniem 01.01.2010 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 974 288 zł, w tym:

1) Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 100 499 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa - zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 określającego ostateczne kwoty subwencji.

2) Dział 900 rozdział 90001 § 6298 o kwotę 873 789 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenia dokonano w związku z roztrzygnięciem przetargu, co spowodowało obniżenie wartość inwestycji.

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 175 651 zł, w tym:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 4430 o kwotę 6 391 zł - różne opłaty i składki - zwiększenia dokonano w związku z opłatą roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (tj. kanał sanitarny w ul. Kościuszki)

2) Dział 700 rozdział 70004 § 4480 o kwotę 334 zł - podatek od nieruchomości - zwiększenia dokonano w związku z ustawienie na miejskim wysypisku śmieci kontenera, od wartości którego należny jest podatek.

3) Dział 700 rozdział 70005 § 6058 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie na wydatki inwestycyjne wynika z umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim na remont budynku "Klubu Rolnika".

4) Dzial 720 rozdział 72095 § 6059 o kwotę 15 000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie wynika z przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" W bieżącym roku planuje się wykonać dokumentację na powyższe zadanie.

5) Dział 750 rozdział 75095 § 4040 o kwotę 1 182 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększenia dokonano na podstawie analizy planu.

6) Dział 754 rozdział 75411 § 6620 o kwotę 40 000 zł - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - z przeznaczeniem na zakup motopompy typu FOX oraz uniwersalnego namiotu pneumatycznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

7) Dział 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę 56 800 zł - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zwiększenie wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

8) Dział 851 rozdział 85153 § 4300 o kwotę 100 zł - zakup usług pozostałych - zwiększa się środki na zwalczanie narkomanii.

9) Dział 854 rozdział 85495 § 4110 o kwotę 300 zł - składki na ubezpieczenia społeczne - zmiany związane są z zawarciem umowy zlecenia z osobami akompaniującymi dla zespołu "Skowronki"

10) Dział 854 rozdział 85495 § 4120 o kwotę 50 zł - składki na Fundusz Pracy - zmiany związane są z zawarciem umowy zlecenia z osobami akompaniującymi dla zespołu "Skowronki"

11) Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 5 000 zł - wydatki inwestycyjne - zwiększenie wynika z ostatecznych kwot zawartych w umowie z Urzędem Marszałkowskim na remont budynku "Klubu Rolnika".

12) Dział 900 rozdział 90002 § 4040 o kwote 2 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększenie wynika z analizy planu.

13) Dział 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę 3 935 zł - zwiększenia dokonano na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania wysypiska śmieci , a środki pochodzą ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

14) Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 16 000 zł - zakup usług pozostałych - zwiększenia dokonano na dzierżawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, odbiór padlin itp. a środki pochodzą ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15) Dział 900 rozdział 90003 § 4040 o kwotę 7 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększenia dokonano na podstawie analizy planu.

16) Dział 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 22 550 zł - zakup usług pozostałych - zwiększenie związane jest z wywozem śniegu.

17) Dział 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 3 000 zł - zwiększenia dokonano na zakup kwiatów i krzewów, a środki pochodzą ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 591 873 zł, w tym:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 4040 o kwotę 301 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenia dokonano na podstawie analizy planu.

2) Dział 700 rozdział 70095 § 4040 o kwotę 197 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenia dokonano na podstawie analizy planu.

3) Dzial 750 rozdział 75011 § 4040 o kwotę 75 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenia dokonano na podstawie analizy planu.

4) Dział 750 rozdział 75023 § 4040 o kwotę 1 223 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenia dokonano na podstawie analizy planu.

5) Dział 757 rozdział 75702 § 8070 o kwotę 56 800 zł - odsetki od kredytów i pożyczek - zmniejszenie wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

6) Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 85 000 zł - wynagrodzenia osobowe - wydatki zostały zmniejszone na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 określającego ostateczne kwoty subwencji.

7) Dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 15 499 zł - składki na ubezpieczenie społeczne zostały zmniejszone na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 określającego ostateczne kwoty subwencji.

8) Dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 10 508 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zmniejszone do faktycznie niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.

9) Dział 854 rozdział 85495 § 4170 o kwotę 350 zł - wynagrodzenia bezosobowe

10) Dział 900 rozdział 90001 § 6058 o kwotę 873 789 zł - wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone do kwot wynikających z roztrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej ( środki z udziałem funduszy unijnych).

11) Dział 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę 548 131 zł - wydatki inwestycje zostały zmniejszone do kwot wynikających z roztrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej(środki własne).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe