Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/215/2010 Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz 1111, Nr 223, poz 1458/ art. 211, 212,216 i 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240/ uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w §1 i §2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/212/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 4.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/212/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 5.

§ 6. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 16.693.261 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 18.800.962 zł.

2. Deficyt budżetowy w wysokości - 2.107.701 zł - zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.500.000 zł;

2) z wolnych środków w wysokości - 182.760 zł;

3) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 424.941 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/215/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 maja 2010 r.

Dochody budżetowe

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

majątkowe

majątkowe

razem:

1 249 883,00

0,00

0,00

1 249 883,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 249 883,00

0,00

0,00

1 249 883,00

Rodzaj zadania:

Porozumienia

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

8 500,00

0,00

0,00

8 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

11 990 462,00

0,00

0,00

11 990 462,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 155 378,00

0,00

0,00

1 155 378,00

majątkowe

majątkowe

razem:

1 306 610,00

0,00

0,00

1 306 610,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 128 860,00

0,00

0,00

1 128 860,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 082,00

0,00

14 607,00

15 689,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

0,00

14 607,00

14 607,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

14 607,00

14 607,00

852

Pomoc społeczna

1 681 000,00

0,00

1 000,00

1 682 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

bieżące

razem:

2 122 199,00

0,00

15 607,00

2 137 806,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

16 677 654,00

0,00

15 607,00

16 693 261,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 534 121,00

0,00

0,00

3 534 121,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/215/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 maja 2010 r.

Wydatki budżetowePrzewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/215/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 maja 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/215/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 maja 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010r. oraz środki na ich realizację

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy
2010
(9+10+11+12)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnejBronka- Kadłubówka od km 0+000-2+364,5 (droga przez wieś 0+000-0+465)

363.120

363.120

363.120

A. X
B. X
CX

Urząd Gminy Brańsk

2.

010

01010

6058

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna
(2009-2010)

1.857.629

1. 836. 279

707.419

A. X
B. X
C. 1 128 860

1 128 860

Urząd Gminy Brańsk

6059

3.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domanowo ul. Cmentarna w km 0+000,00+357,00 oraz dojazd do cmentarza

201.000

201.000

201.000

A. X
B. X
C. X

Urząd Gminy Brańsk

4.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Nr 108223 B Popławy - Brzeźnica od km 0+000,00 do km 0+116,00

40.937

40.937

40.937

A. X
B. X
C. X

Urząd Gminy Brańsk

5.

600

60016

6050

Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną:od wsiGlinnik do wsi Markowo.

19.000

19.000

19.000

A.X
B.X
C..X

Urząd Gminy Brańsk

6.

600

60016

6050

Sporządzenie dokumentacjina wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniemwe wsi Chojewo.

11.000

11.000

11.000

A.X
B.X
C..X

Urząd Gminy Brańsk

7.

600

60016

6050

Sporządzenie dokumentacjina wykonanie drugiej warstwy asfaltu we wsiLubieszcze.

11.000

11.000

11.000

A.X
B.X
C..X

Urząd Gminy Brańsk

8.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacjina przebudowę drogi Nowosadydo granicy gminy.

16.000

16.000

16.000

A.X
B.X
C..X

Urząd Gminy Brańsk

9.

600

60016

6050

Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi Oleksin do drogi asfaltowej Klichy

23.000

23.000

23.000

A.X
B.X
C..X

Urząd Gminy Brańsk

10.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej od wsi Płonowo do drogi powiatowej Nr 1699 B Brzeźnica- Szmurły od km 0+000,00 do km 1+353,26

578.000

578.000

578.000

A:X
B:X
C:X

Urząd Gminy Brańsk

11.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Pruszanka Baranki do drogi krajowej (2010-2012)

900.000

15.000

15.000

A. X
B. X
C. X

Urząd Gminy Brańsk

12.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Załuskie Kościelne
(2009-2010)

124.000

124.000

124.000

A. X
B. X
C. X

Urząd Gminy Brańsk

13.

400

40002

6050

Renowacja zbiornika wodnego we wsi Brzeźnica

300.000

300.000

150.000

A. 150 000
B. X
C. X

Urząd Gminy Brańsk

14

400

40002

6060

Zakup budynku drewnianego przy zbiorniku w Kiersnówku

20.000

20.000

20.000

15

801

80110

6050

Budowa sal gimnastycznych przy gimnazjum w Oleksinie i Glinniku
(2010-2012)

4.400.000

50.000

50.000

A. X
B. X
C. X

Urząd Gminy Brańsk


16

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego we wsi Mień

238.000

238.000

238.000

A. X
B. X
C. X

Urząd Gminy Brańsk

17

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk odcinek drogi od ulicy Boćkowskiej do skrzyżowania do wsi Kiersnówek

223.000

223.000

223.000

A. X
B. X
C. X

Urząd Gminy Brańsk

18

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej we wsi Ferma w kierunku drogi powiatowej Nr 1573B (2010-2011)

174.475

80.000

80.000

A. X
B. X
C. X

Urząd Gminy Brańsk

19

400

40095

6050

Dokumentacja na odnawialne źródła energii do funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej położonych w Gminie Brańsk

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Brańsk

20

750

75095

6059

Dokumentacja na zadanie "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" na terenie Gminy Brańsk.

27.000

27.000

27.000

Urząd Gminy Brańsk

21

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnówek..

775.000

775.000

775.000

Urząd Gminy Brańsk

22

700

70005

6050

Zakup nieruchomości
- działki we wsi Patoki

2.160

2.160

2.160

Urząd Gminy Brańsk

23

750

75023

6060

Zakup kuchni polowej

4.880

4.880

4.880

Urząd Gminy Brańsk

24

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0 + 309,70) odcinek (od odcinka I w km1 + 926,30 w kierunku drogi Brańsk - Bielsk Podlaski w lokalizacji od km 0 + 000,00 do km 0 + 525,43 o długości 0,52543 km.)

170.000

170.000

170.000

Urząd Gminy Brańsk

25.

750

75023

6060

Zakup samochodu do Urzędu Gminy Brańsk

25.000

25.000

25.000

Urząd Gminy Brańsk

26.

851

85154

6060

Zakupsamochodu dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

25.000

25.000

25.000

Urząd Gminy Brańsk

27.

921

92109

6060

Zakup urządzenia do dystrybucji napojów

16.000

16.000

16.000

Urząd Gminy Brańsk

28.

921

92109

6050

Budowa placu zabaw

19.000

19.000

19.000

Urząd Gminy Brańsk


Razem:


11.756.526


5.233.376


4.861.841

A: 150.000
B:X
C: 1.128.860


1.128.860

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/215/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 maja 2010 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe