Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 39/10 Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz §12 uchwały nr XLI/239/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.692,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia 5.692,00 zł

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę 2.610,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - 2.036.153,00 zł

§ 5. §5 Budżet po dokonaniu zmian wynosi: - Plan dochodów 14.533.363,00 zł z tego - bieżące 11.437.208,00 zł, - majątkowe 3.096.155,00 zł, - Plan wydatków 18.207.365,00 zł Z tego - bieżące 11.220.022,00 zł, - majątkowe 6.987.343,00 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Ziemkiewicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 39/10
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1-3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe