Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/202/10 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. )) zwanej dalej "Kartą Nauczyciela" Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następującej normy:

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych

20

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 1, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązku określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 2 wylicza się według następującego wzoru: W = (X1 + X2 + …) : (X1 : Y1 + X2 : Y2 + …)

1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,

2) X1, X2, …. - oznacza ilość godzin tygodniowego wymiaru zajęć w ramach różnych stanowisk przydzieloną danemu nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,

3) Y1, Y2, … - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla danych stanowisk określonych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela.

2. Ilorazy X1 : Y1, X2 : Y2, … określone w ust. 1 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.

3. Wymiar oznaczony literą W, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach w ten sposób, że do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

§ 4. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły a ustalonym zgodnie z § 3 tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.

§ 5. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli, o których mowa w § 2, zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce oświatowej w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się według zasad określonych w § 2 i 3.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/169/01 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

Przewodniczacy Rady

mgr Józef Stanisław Szymanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe