Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVII/735/10 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 24 czerwca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "i" i art. 40 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146; Nr 40 poz. 230) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146) w związku z art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362; Nr 202 poz. 1551; Nr 219 poz. 1706; Nr 221 poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40 poz. 229 i Nr 81, poz. 527), uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LVIII/700/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 196, poz. 1906; Nr 214, poz. 2079) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 5 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektora Pogotowia zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe