Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/269/10 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany w uchwale Nr XXX/192/09 Rady Miejskiej w Augustowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 175, poz. 1457, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Miejska w Augustowie, na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/192/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie stałych obwodów głosowania w załączniku do uchwały - Wykaz obwodów i ulic - w Obwodzie głosowania nr 15 po wyrazie Kalmusowa dodaje się wyraz Kamienna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozpalakatowanie na terenie miasta Augustowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe