Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/416/10 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 6 lipca 2010r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 1, ust. 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6, art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010 tworzy się Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ogrodniczkach, zwany dalej Zespołem, w skład którego wejdzie:
1) Szkoła Podstawowa w Ogrodniczkach - klasy I - III
2) Przedszkole Samorządowe w Ogrodniczkach
§ 2. Akt założycielski Zespołu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Organizację Zespołu określa statut stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Traci moc statut Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego.
§ 4. Majątek szkoły podstawowej staje się majątkiem Zespołu. Pracownicy stają się pracownikami Zespołu.
§ 5. Majątek szkoły podstawowej staje się majątkiem Zespołu. Pracownicy stają się pracownikami Zespołu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Michał Kozłowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL/416/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 6 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/416/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 6 lipca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe