Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/163/10 Rady Gminy Sokoły

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sokoły i jej jednostkom organizacyjnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 59 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Sokoły i gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, zwanych dalej "należnościami", od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".
§ 2. 1. Należność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) należności nie ściągnięto w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a postępowanie zostało zakończone;
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub nie pozostawił żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
3) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, w szczególności jego egzystencji;
4) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze;
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne;
6) przewidywane koszty sądowe związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby wyższe od kwoty należności głównej.
2. Przy umarzaniu należności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 wymagany jest wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 umorzenie może nastąpić z urzędu.
3. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1 
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu i należności stają się wymagalnymi.
5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.
§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony na wniosek dłużnika, może odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność należności na raty. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku.
4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji lub zawarcia umowy do upływu terminu zapłaty odroczonej płatności albo poszczególnych rat.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie odroczonej należności lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4.
§ 4. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy minimis (Dz. U. WE L 379 z 28.12.2006 r.).
§ 5. 1. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, odsetek oraz innych należności ubocznych jest Wójt Gminy Sokoły
2. Wójt może upoważnić kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych do wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. Postanowienia ust. 2 nie naruszają upoważnień udzielonych kierownikom jednostek organizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.
§ 6. Umarzanie należności pieniężnych oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 3 następuje:
1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym - w drodze decyzji administracyjnej;
2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno - prawnych - w drodze zarządzenia.
§ 7. Zobowiązuje się Wójta Gminy Sokoły do informowania corocznie Rady Gminy o podjętych decyzjach dotyczących zakresu umorzonych należności pieniężnych, odraczaniu terminów zapłaty oraz rozkładaniu na raty płatności w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XII/66/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Sokoły i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Hanna Maria Kurzyna
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe