Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/171/10 Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Nowinka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271 Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z z art. 105 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Nowinka nadaje Statut Urzędowi Gminy Nowinka w następującym brzmieniu:

§ 1. Urząd Gminy Nowinka - zwany dalej Urzędem, jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Nowinka, nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 2. Siedzibą i obszarem działania Urzędu jest miejscowość Nowinka.

§ 3. Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Wójtowi Gminy Nowinka w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy Nowinka i zadań Gminy Nowinka określonych przepisami prawa.

§ 4. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy Nowinka, będący jednocześnie:

1)organem wykonawczym gminy,

2)organem administracji publicznej,

§ 5. Wójt Gminy Nowinka reprezentuje Urząd na zewnątrz.

§ 6. 1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa dla tych jednostek

2. Zobowiązania związane z działalnością Urzędu są zobowiązaniami Gminy Nowinka.

3. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan finansowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe