Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/285/10 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie okreslenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Sokólskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty, oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Sokólskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazuje się organy lub osoby do tego uprawnione.

2. Przez należność pieniężną rozumie się należność główną wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi według stanu na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi, przysługującej jednemu dłużnikowi.

§ 2. 1. Należność pieniężna może być umorzona w całości lub części, jeżeli:

1) nie ściągnięto jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub egzekucyjnego;

2) nie można ustalić dłużnika, bądź jego miejsca pobytu lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;

3) ściągnięcie jej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie okaże się nieskuteczne;

5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub sąd umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

6) dłużnik będący osoba prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności pieniężnej nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 umorzenie należności pieniężnej może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek dłużnika zawierający uzasadnienie, do którego załącza się dowody potwierdzające treść wniosku w zakresie istotnych przesłanek do podjęcia decyzji lub uchwały, w pozostałych przypadkach umorzenie może nastąpić także z urzędu.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na pisemny wniosek dłużnika, termin spłaty należności pieniężnych może zostać odroczony bądź spłata może zostać rozłożona na raty.

2. Okres odroczenia terminu spłaty oraz okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku przez dłużnika.

3. Od należności pieniężnej, której termin spłaty odroczono lub spłatę rozłożono na raty nie nalicza się odsetek za czas od wydania decyzji lub podjęcia uchwały do upływu terminu zapłaty.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do zapłaty należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 3.

§ 4. 1. Upoważnionymi do umarzania należności pieniężnych, odraczania spłaty lub rozłożenia płatności oraz do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych na raty jest:

1) kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza czterokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów;

2) Zarząd Powiatu - jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów;

3) Rada Powiatu - w pozostałych przypadkach.

§ 5. Umorzenie należności pieniężnej, odroczenie spłaty lub rozłożenie spłaty na raty następuje w drodze decyzji kierownika jednostki organizacyjnej, uchwały Zarządu Powiatu lub uchwały Rady Powiatu.

§ 6. 1. Umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnej, za która odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi zachodzą odnośnie wszystkich zobowiązanych.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 7. 1. Organ lub osoba uprawniona do zastosowania ulgi może zmienić lub uchylić swoją decyzję lub uchwałę, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których ulgę udzielono okazały się fałszywe, jeżeli decyzja lub uchwała podjęte zostały w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził organ lub osobę w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę udzielenia ulgi.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 dłużnik jest zobowiązany do zwrotu należności pieniężnej w pełnej wysokości.

§ 8. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają Zarządowi Powiatu informację o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty należnościach pieniężnych według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia danego roku kalendarzowego, w terminie odpowiednio do 31 lipca i 31 stycznia roku następnego.

§ 9. 1. Stosowanie ulg, o których mowa w uchwale, wobec przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia organowi lub osobie udzielającej pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

§ 10. Traci moc uchwała Nr XL/324/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Sokólskiego oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 188, poz. 1770), zmieniona uchwałą Nr X/102/07 z dnia 21 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225, poz. 2301).

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w uchwale stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe