Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 15 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 134 655 zł,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 162 925 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok

Klasyfikacja

Zmniejszenie dochodów

Zwiększenie dochodów

Objaśnienia paragrafów

Dział

Rozdział

§

900

90095

2007

2.683.176

Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania Projektu pn. "Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

2009

157.968

853

85395

2007

152.724

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania projektu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej pn. "Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009

3.431

2007

94.058

Zmniejszenie dochodów oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją przez Urząd Miejski projektu pn. "I ja będę przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2008

129.270

2009

5.385

921

92109

0970

71.568

Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej dotacji celowej udzielonej w 2009 r., przeznaczonej na dofinansowanie realizacji projektu "Remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej".

OGÓŁEM

134.655

3.162.925

×

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 821 787 zł,

Tabela Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Klasyfikacja

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Dział

Rozdział

§

010

01010

6057

1.267.511

Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klimki" realizowanego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

6058

1.267.511

6059

50.000

750

75075

4210

2.500

Zwiększenie wydatków związanych z promocją miasta i gminy Czarna Białostocka.

4300

2.500

4300

12.000

Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. "Jest takie miejsce w Puszczy Knyszyńskiej - poznaj je! Promocja walorów przyrodniczo - kulturowych gminy Czarna Białostocka."

853

85395

3119

1.120

Zwiększenie wydatków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej dotyczących projektu pn. "Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4017

43.390

4019

974

4117

6.747

4119

152

4127

1.063

4129

24

4177

7.511

4179

169

4217

11.932

4219

268

4307

79.411

4309

1.784

4437

2.562

4439

58

4747

108

4749

2

4017

6.065

Zmniejszenie wydatków oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją przez Urząd Miejski projektu pn. "I ja będę przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4018

6.069

4019

1

4117

5.781

4118

7.024

4119

220

4117

926

4128

1.133

4129

36

4177

48.088

4178

64.739

4179

2.938

4217

26.591

4218

32.750

4219

1.086

4307

5.100

4308

16.048

4309

2.041

4437

1.275

4438

1.275

4747

232

4748

232

900

90095

6057

2.683.176

Zwiększenie wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem Projektu pn. "Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

6058

157.968

921

92109

6057

418.684

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia "Centrum Rękodzieła Ludowego - etap I - przebudowa budynku byłej szkoły w Niemczynie" realizowanego w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

6058

410.218

6059

8.466

926

92601

6060

4.385

Zwiększenie wydatków dotyczących zakupu sygnalizacji alarmowej do hali sportowej przy ul. Konopnickiej.

OGÓŁEM

1.821.787

4.850.057

×

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)plan dochodów ogółem: 26 701 311 zł ,

2)plan wydatków ogółem: 36 258 784 zł .

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 557 473 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2008 r., którego trzecia transza zostanie uruchomiona w 2010 r. - w kwocie 274 198 zł ,

2)kredytu termomodernizacyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2010 r.- w kwocie 395 627 zł,

3)kredytu na zadania inwestycyjne zaciągniętego w 2009 r., którego druga transza zostanie uruchomiona w 2010 r. w kwocie - 366 000 zł ,

4)planowanego do zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r. - w kwocie 3 591 977 zł ,

5)planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - w kwocie 426 466 zł ,

6)planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 677 729 zł ,

7)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 825 476 zł .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł ;

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 054 268 zł ;

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 171 453 zł ,

4)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 677 729 zł .

§ 6. W uchwale Nr XXXII/258/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XXXIII/259/10 z dnia 26 stycznia 2010 r., uchwałą Nr XXXIV/269/10 z dnia 9 marca 2010 r., uchwałą Nr XXXV/284/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/297/10 z dnia 25 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik Nr 2 "Zadania inwestycyjne w 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)załącznik Nr 3 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/301/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.xlsx

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/301/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe