Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/195/10 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 21 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1203, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
1) Zwiększyć dochody o kwotę 1 981 685 zł
2) Zmniejszyć dochody o kwotę 1 950 381 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
1) ) Zwiększyć wydatki o kwotę 2 088 082 zł
2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 2 006 778 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 10 126 531 zł z tego: - bieżące w wysokości 8 001 296 zł - majątkowe w wysokości 2 125 235 zł
2) Plan wydatków ogółem 11 026 531 zł z tego: - bieżące w wysokości 7 387 310 zł - majątkowe w wysokości 3 639 221 zł
3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 900 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 800 000 zł, 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 100 000 zł.
§ 4. Zmienia się § 6 do Uchwały Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 r, zmieniony Uchwałą Nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 kwietnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r, łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 900 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 r , zmieniony Uchwałami Nr XXX/176/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r, Nr XXXI/182/10 z dnia 5 marca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r, Nr XXXII/184/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 r , zmieniony Uchwałami Nr XXX/176/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r, Nr XXXI/182/10 z dnia 5 marca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r, Nr XXXII/184/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r i Nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 kwietnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 r zmieniony Uchwałą Nr XXXII/184/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 kwietnia 2010 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/195/10
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 21 maja 2010 r.
Zalacznik1.doc

UCHWAŁA NR XXXIV 195 10
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe