Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 243/10 Burmistrza Krynek

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planach dochodów budżetowych na kwotę - 76.991,-zł :

1) dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 - 64.991,-zł;

2) dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 2030 - 12.000,-zł .

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków budżetowych na kwotę - 80.271,-zł :

Zadania własne - 15.280,-zł

1) dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 - 600,-zł;

2) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4280 - 1.680,-zł , § 4410- 300,-zł, § 4700 - 200,-zł;

3) dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4240 - 12.000,-zł;

4) dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność § 4410 - 500,-zł .

Zadania zlecone - 64.991,-zł

1) dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność § 4110 - 131,-zł, § 4120 - 11,-zł, § 4170 - 862,-zł, § 4210 - 154,-zł, § 4300 -117,-zł, § 4430 - 63.716,-zł.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia w planach wydatków budżetowych na kwotę - 3.280,-zł :

Zadania własne - 3.280,-zł

1) dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300- 600,-zł;

2) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4010 - 2.180,-zł ;

3) dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność § 4170 - 500,-zł.

§ 4. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów wynosi - 8.383.371,- zł ;

2) plan wydatków wynosi - 9.153.611 ,- zł ;

3) deficyt wynosi - 770.240,-zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Burmistrz

Jolanta Gudalewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe