Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 323/10 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146/ oraz § 11 pkt. 1 Uchwały Nr 197/XXXVII/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2010 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.766,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów i działów na kwotę 6.347,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.685.461,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 14.845.430,00 zł, w tym:
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.862.614,00 zł,
- dotacje na reralizację własnych zadań bieżących 705.850,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 846.031,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.200.461,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 15.313.672,00 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.862.614,00 zł,
- wydatki na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 210.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 1.886.789,00 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 220.640,00 zł,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

Stanisław Szleter
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 323/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 maja 2010 r.
DOCHODY - zwiększenia
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota zwiększenia w zł
751 75107 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.766,00
Razem 5.766,00
WYDATKI - zwiększenia
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota zwiększenia w zł
751 75107 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.250,00
751 75107 4210 zakup materiałów i wyposażenia 566,00
751 75107 4410 podróże służbowe krajowe 1.200,00
751 75107 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 400,00
751 75107 4750 zakup akcesoriów komputerowych 350,00
Razem 5.766,00
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 323/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 maja 2010 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota zwiększenia w zł Kwota zmniejszenia w zł
801 80113 4700 szkolenia pracowników 0,00 272,00
801 80195 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 272,00 0,00
852 85295 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 75,00
852 85295 4430 różne opłaty i składki 75,00 0,00
900 90003 4300 zakup usług pozostałych 0,00 6.000,00
900 90003 4430 różne opłaty i składki 6.000,00 0,00
Razem 6.347,00 6.347,00
UZASADNIENIE
Po dokonanej analizie stopnia wykonania budżetu gminy oraz otrzymanych decyzjach zwiększających przyznane dotacje postanawia się wprowadzić następujące zmiany w poszczególnych planach finansowych, i tak:
1) w planie finansowym Urzędu gminy:
- w rozdziale 75107 zwiększa się dochody i wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 5.766,00 zł,
- w rozdziale 90003 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 6.000,00 zł w zwiazku z koniecznością ubezpieczenia śmieciarki,
- w rozdziale 80113 zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 272,00 zł,
- w rozdziale 80195 zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli o kwotę 272,00 zł.
2) w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85295 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 75,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych badań wody.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe