Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 245/10 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 16 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) oraz Uchwały Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2010 , wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków - wprowadzenia otrzymanych dotacji

1)Zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 825 zł - zadania zlecone

- Dział 751 rozdział 75107 § 2010 3 825 zł

- Dział 852 rozdział 85213 § 2010 2 000 zł

2)Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000 zł - zadania zlecone

- Dział 852 rozdział 85212 § 2010 2 000 zł

3)Zwiększenia planu wydatków o kwotę - 3 825 zł zadania zlecone

- Dział 751 rozdział 75107 § 3030 3 825 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu

1)Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11 275 zł - zadania zlecone

- Dział 751 rozdział 75107 § 4210 403 zł

- Dział 751 rozdział 75107 § 4300 1 742 zł

- Dział 751 rozdział 75107 § 4410 630 zł

- Dział 852 rozdział 85212 § 3110 8 000 zł

- Dział 852 rozdział 85212 § 4210 500 zł

2)Zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 275 zł - zadania zlecone

- Dział 751 rozdział 75107 § 4170 2 360 zł

- Dział 751 rozdział 75107 § 4110 358 zł

- Dział 751 rozdział 75107 § 4120 57 zł

- Dział 852 rozdział 85212 § 4110 8 000 zł

- Dział 852 rozdział 85212 § 4700 500 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu - szkoły

1)Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10 000 zł - zadania własne

- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 4 000 zł

- Dział 801 rozdział 80101 § 4370 1 000 zł

- Dział 801 rozdział 80110 § 4240 2 000 zł

- Dział 801 rozdział 80110 § 4430 3 000 zł

2)Zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000 zł - zadania własne

- Dział 801 rozdział 80101 § 4210 7 000 zł

- Dział 801 rozdział 80101 § 4430 3 000 zł

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Plan dochodów ogółem 12 665 309 zł z tego:

- - dochody bieżące 10 926 392 zł

- - dochody majątkowe 1 738 917 zł

2)Plan wydatków ogółem 14 265 309 zł z tego:

- - na wydatki bieżące 10 808 877 zł

- - na wydatki majątkowe 3 456 432 zł

3)Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 682 362 złote.

4)Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1 600 000 złotych jest pożyczka z WFOS i GW na prefinansowanie.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik do Zarządzenia Nr 245/10
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 16 czerwca 2010 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budzecie gminy

- Do § 1 Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych na 2010 rok, - w dziale 852 - pomoc społeczna zmniejsza się dotację celową w rozdziale 85212, a zwiększa w rozdziale 85213, o kwotę 2 000 złotych. Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się do budżetu III część dotacji celowej w wysokości 3 825 zł, na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

- Do § 2 Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85212 w kwocie 8 500 złotych, w związku z koniecznością ponoszenia wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz opłat za szkolenia pracowników. W dziale 751 - dokonuje się niezbędnych zmian - przeniesień między paragrafami, niezbędnych dla właściwej realizacji zadania.

- Do § 3 Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków działu 801 - oświata i wychowanie, w kwocie 10 000 złotych z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska i składki na ubezpieczenie mienia oraz zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania jednostek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe