Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 181/10 Wójta Gminy Sejny

z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 12 pkt. 3 Uchwały Nr XXXIV/168/09 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

w tym:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 4 950 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 5 359 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do do niniejszego zarządzenia.

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 409 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 11 030 727 zł

- bieżące w kwocie 9 131 335 zł

- majątkowe w kwocie 1 899 392 zł,

2. Plan wydatków ogółem 14 254 127 zł

- bieżące w kwocie 9 354 488 zł

- majątkowe w kwocie 4 899 639 zł,

3. Deficyt budżetu w kwocie 3 223 400 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów - 2 500 000 zł. i nadwyżki budżetowej - 723 400 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik

nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/10
Wójta Gminy Sejny
z dnia 17 czerwca 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR

Razem:

5 000,00

0,00

5 000,00

Rodzaj:

Własne

Razem:

9 449 686,00

0,00

9 449 686,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 129,00

4 950,00

11 079,00

75107

2010

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

5 426,00

4 950,00

10 376,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 426,00

4 950,00

10 376,00

Razem:

1 571 091,00

4 950,00

1 576 041,00

Wójt

Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 181/10
Wójta Gminy Sejny
z dnia 17 czerwca 2010 r.

zmiany w budżecie gminy na 2010 rok

Razem:

Porozumienia z AR

5 000,00

0,00

5 000,00

Razem:

Porozumienia z JST

1 000,00

0,00

1 000,00

Razem:

Porozumienia

8 000,00

0,00

8 000,00

Razem:

Własne

12 664 086,00

0,00

12 664 086,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 129,00

4 950,00

11 079,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

5 426,00

4 950,00

10 376,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

4 950,00

4 950,00

Zakup materiałów i wyposażenia

1 749,00

409,00

2 158,00

Podróże służbowe krajowe

100,00

- 9,00

91,00

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300,00

- 53,00

247,00

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

900,00

- 347,00

553,00

Razem:

1 571 091,00

4 950,00

1 576 041,00

Wójt

Jan Skindzier


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 181/10
Wójta Gminy Sejny
z dnia 17 czerwca 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

1) W załączniku nr 1:

Zwiększa się dochody na zadania zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma

z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach Nr DSW-680-15/10 z dnia 15.06.2010 r. o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z organizacją

i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

20 czerwca 2010 r,

2) W załączniku nr 2:

Zwiększa się wydatki na zadania zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma

z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Suwałki Nr DSW-680-15/10 z dnia 15.06 2010 r. na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r,

Zmniejsza się wydatki na zadania zlecone w dziale751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 w §§ 4410, 4740 i 4750 w związku z potrzebą przeznaczenia ich na zakup materiałów i wyposażenia.

Wojt

Jan Skindzier

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe