Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 156/10 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust.1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz.146) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXII/118/09 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.080 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 10.080 zł

a) Dział 751, rozdział 75107 § 2010 10.080 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.070 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 10.080 zł

a) Dział 751, rozdział 75107 § 3030 10.080zł

2) Zadania własne : 10.990 zł

a) Dział 754, rozdział 75412 § 4300 5.490 zł

b) Dział 852, rozdział 85213 § 4130 500 zł

c) Dział 852, rozdział 85216 § 3110 5.000 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.990 zł z tego:

1) Zadania własne : 10.990 zł

a) Dział 754, rozdział 75412 § 4210 5.490 zł

b) Dział 758, rozdział 75818 § 4810 5.500 zł

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem 16.328.253 zł.

2) Plan wydatków ogółem 17.967.488 zł z tego :

a) Zadania zlecone 1.893.504 zł

b) Zadania własne 16.052.365 zł

c) Zadania realizowane na podstawie porozumień 21.619zł

§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.639.235 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 545.750 zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 826.385 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie".

§ 7. Na spłatę w 2010 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 159.360 zł przeznacza się wolne środki.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Edward Zaremba


Załącznik do Zarządzenia Nr 156/10
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie

1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 10.080zł z następującego tytułu:

- na podstawie informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego oraz postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010r o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pismo DBŁ.3101-3-3/54/10 z dnia 15 czerwca 2010r ) przyznano dotację w kwocie 10.080zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP.

2) Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 10.080 zł. Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w dziale 751. Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami w poszczególnych działach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek Rozwiązano częściowo rezerwę ogólną w kwocie 5.500zł na realizacje zdań bieżących gminy - dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi wynosi 1.639.235 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 545.750zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 826.385 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe