Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 174/10 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 13 ust.3 Uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 6.300zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 6.300zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Brak treści

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 10.491zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 10.491zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem - 18.232.801zł

2)Wydatki ogółem - 20.937.371zł

3)Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.704.570zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.873.665zł ,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 823.465zł,

3) wolnych środków w wysokości - 7.440zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 18 czerwca 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

ogółem

w tym dochody z dotacji na zadania zlecone

ogółem

w tym wydatki z dotacji na zadania zlecone

751

75107

2010

6.300

6.300

-

-

751

75107

3030

-

-

6.300

6.300

-

razem:

-

6.300

6.300

6.300

6.300


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 18 czerwca 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

ogółem

w tym wydatki z dotacji na zadania zlecone

ogółem

w tym wydatki z dotacji na zadania zlecone

758

75818

4810

8.380

-

-

-

630

63095

4210

-

-

6.914

-

630

63095

4270

-

-

1.466

-

801

80101

4300

1.400

-

-

-

801

80101

4270

-

-

1.400

-

801

80101

4210

582

-

-

-

801

80101

4750

-

-

582

-

751

75107

4740

79

79

-

-

751

75107

4170

-

-

70

70

751

75107

4110

-

-

9

9

751

75107

4170

42

42

-

-

751

75107

4110

7

7

-

-

751

75107

4120

1

1

-

-

751

75107

4750

-

-

50

50

-

-

Razem:

10.491

129

10.491

129


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 18 czerwca 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 r.

1. do § 1

1)Na podstawie Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2010r. zwiększono dotacje na zadania zlecone gminie i przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP.

2. do § 2

1)Zmniejszono rezerwę budżetową i przeznaczono w rozdziale 63095 na wydatki na remont statku pływającego po rzece Bug, tj. na usługę remontową i części zamienne.

2)Na podstawie Zarządzenia Nr 5/10 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 18 czerwca 2010r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a przeznaczono na zakup usług remontowych.

3)Na podstawie Zarządzenia Nr 6/10 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 2 czerwca 2010r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych.

4)W rozdziale 75107 w wydatkach ze środków dotacji na zadania zlecone na wybory Prezydenta RP w I turze zmniejszono wydatki na zakup papieru ksero a przeznaczono na umowy zlecenia i składki ZUS.

5)W rozdziale 75107 w wydatkach ze środków dotacji na zadania zlecone na wybory Prezydenta RP w II turze zmniejszono wydatki na umowy zlecenia i pochodne od nich a przeznaczono na zakup toneru .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe