Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 68/10 Wójta Gminy Kobylin Borzymy

z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz.. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 oraz Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz 146) oraz art. 222, ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 259, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) Wójt Gminy Kobylin-Borzymy postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów - zwiększenia w kwocie 2.565,00 zł - dział 751, rozdział 75107 § 2010 - zadania zlecone.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków - zwiększenia w kwocie 11.217,00 zł w tym:

- dział 751, rozdział 75107 § 3030 - 2.565,00 zł - zadania zlecone,

- dział 751, rozdział 75107 § 4170 - 1.270,00 zł - zadania zlecone,

- dział 751, rozdział 75107 § 4210 - 1.500,00 zł - zadania zlecone,

- dział 751, rozdział 75107 § 4300 - 92,00 zł - zadania zlecone,

- dział 751, rozdział 75107 § 4410 - 290,00 zł - zadania zlecone,

- dział 900, rozdział 90095 § 4210 - 5.500,00 zł - zadania własne.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków - zmniejszenia w kwocie 8.652,00 zł w tym:

- dział 758, rozdział 75818 § 4810 - 5.500,00 zł - zadania własne,

- dział 751, rozdział 75101 § 4170 - 1.270,00 zł - zadania zlecone,

- dział 751, rozdział 75101 § 4210 - 1.500,00 zł - zadania zlecone,

- dział 751, rozdział 75101 § 4300 - 92,00 zł - zadania zlecone,

- dział 751, rozdział 75101 § 4410 - 290,00 zł - zadania zlecone.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.700.000,00 zł będzie: - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 260.000,00 zł, - kredyt długoterminowy w kwocie 1.100.000,00 zł, - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki 340.000,00 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ogółem 10.589.488,00 zł w tym: bieżące 9.283.302,00 zł, majątkowe 1.306.186,00 zł; plan wydatków wynosi ogółem 12.289.488,00 zł w tym: bieżące 8.387.488,00 zł, majątkowe 3.902.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe