Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/196 /10 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 16 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 703 255 zł

- dział 630, rozdział 63095 § 6207 o kwotę 350 000 zł,

- dział 630, rozdział 63095 § 6260 o kwotę 55 000 zł,

- dział 801, rozdział 80195 § 6207 o kwotę 82 954 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 2070 o kwotę 210 036 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 2090 o kwotę 5 265 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 164 800 zł

- dział 801, rozdział 80104 § 2510 o kwotę 1 133 000 zł,

- dział 852, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 31 800 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 662 055 zł

- dział 630, rozdział 63095 § 6050 o kwotę 55 000 zł,

- dział 754, rozdział 75412 § 4210 o kwotę 10 000 zł,

- dział 801, rozdział 80104 §3020 o kwotę 100 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4010 o kwotę 930 050 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4110 o kwotę 138 200 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4120 o kwotę 22 600 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4170 o kwotę 1 250 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4210 o kwotę 2 500 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4230 o kwotę 100 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4240 o kwotę 100 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4260 o kwotę 28 500 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4270 o kwotę 1 000 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4280 o kwotę 100 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4300 o kwotę 4 500 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4350 o kwotę 1 200 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4370 o kwotę 1 700 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4410 o kwotę 700 zł,

- - dział 801, rozdział 80104 § 4430 o kwotę 100 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4700 o kwotę 100 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4740 o kwotę 100 zł,

- dział 801, rozdział 80104 § 4750 o kwotę 100 zł,

- dział 801, rozdział 80110 § 6050 o kwotę 115 000 zł,

- dział 801, rozdział 80113 § 4300 o kwotę 7 000 zł,

- dział 801, rozdział 80195 § 6057 o kwotę 82 954 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 3119 o kwotę 31 800 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 4017 o kwotę 66 290 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 4117 o kwotę 10 431 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 4127 o kwotę 1 632 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 4137 o kwotę 8 400 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 4177 o kwotę 25 100 zł,

- dział 853, rozdział 853 95 § 4219 o kwotę 2 600 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 4307 o kwotę 98 183 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 4309 o kwotę 865 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 4749 o kwotę 300 zł,

- dział 853, rozdział 85395 § 4759 o kwotę 1 500 zł,

- dział 926, rozdział 92604 § 4010 o kwotę 12 000 zł.

§ 4. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 36 924 398 zł, a plan wydatków 37 334 398 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 410 000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie miasta na 2010 r. przyjętym uchwałą Nr XXXIX/ 169/ 09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok opublikowanym w Dz. Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 47 poz. 822 wprowadza się zmiany polegające na:

1)Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2)Załącznik Nr 3 pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3)Załącznik Nr 4 pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4)Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/196 /10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/196 /10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/196 /10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

wydatki na programy i projekty realizowane....

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/196 /10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.doc

przychody i rozchody budżetu miasta w 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/196 /10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe