Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/155/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/155/10
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Tabela 1 - zmiany w dochodach

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/155/10
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Tabela 2 - zmiany w wydatkach

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/155/10
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2012

§ 4. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 568 984 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 431 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/155/10
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu 2010

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 534 705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/155/10
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wydatki na programy UE

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/155/10
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Udzielone dotacje 2010

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 4 789 019 zł.

a) dochody bieżące - 3 748 545 zł

b) dochody majątkowe - 1 040 474 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 5 926 435 zł.

a) wydatki bieżące - 4 080 702 zł

b) wydatki majątkowe - 1 845 733 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 137 416 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 200 000 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 453 781 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 483 635 zł.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 600 000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 200 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł.

3) Limity udzielanych pożyczek w kwocie 350 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe