Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/287/10 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92,poz. 753, Nr 157,poz.1241 oraz z 2010 Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 40, poz.230) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/261/09 Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokolskiego na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XXX/265/10 z dnia 2 lutego 2010r.i Nr XXXI/274/10 z dnia 26 marca 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 1a "Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2010" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 9 388 701 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 8 314 282 zł i wolnymi środkami w kwocie 1 074 419 zł.";

5) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1/ Przychodów budżetu w wysokości 11 688 701 zł, w tym:

- kredyty bankowe w kwocie 8 314 282 zł,

- wolne środki w kwocie 3 374 419 zł.";

6) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 8 314 282 zł";

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1 897 250 zł";

8) załącznik nr 3 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2010", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 7 ,, Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w § 13 w szczegółowym planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 787 212 zł, zmniejszenia o kwotę 1 303 213 zł oraz przeniesienia na kwotę 4 312 454 zł zgodnie z tabelą nr 1;

11) w § 14 w szczegółowym planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 332 911 zł, zmniejszenia o kwotę 2 866 402 zł oraz przeniesienia o kwotę 114 499 zł , zgodnie z tabelą nr 2;

12) załącznik nr 8 "Prognoza łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 61 994 087,00 zł;

2) wydatki ogółem: 71 382 788,00 zł;

3) deficyt roku 2010 w kwocie 9 388 701,00 zł oraz raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2 300 000,00 zł będą pokryte:

- kredytem bankowym w kwocie 8 314 282,00 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 3 374 419,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/287/10
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXII/287/10
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik1a.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/287/10
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKOW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/287/10
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/287/10
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXXII/287/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2010
ZalacznikTabela nr 1.pdf

Zmiana szczegółowego planu dochodów na rok 2010

Część opisowa do szczegółowego planu dochodów

W dz.600 rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 303 213 zł w związku z mniejszymi kosztami przetargów na realizację następujących inwestycji drogowych:

- przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1328B i 1329B na terenie gmin Janów i Korycin - kwota 1 257 133 zł,

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1321B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670- Bagny-Jałówka-Kopciówka-Połomin-Krasne-Trofimówka - kwota 46 080 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000 zł w związku z wstępną deklaracją z Gminą Suchowola na realizację zadania drogowego pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej nr 1337B przez rzekę Brzozówkęk/m Karpowicze o dł.32m".

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 935 zł na podstawie deklaracji z Gminy Janów na realizację zadania pn. " Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1323B i 1327B na odcinku Kamienica-Budno".

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 200 zł na podstawie wstępnej deklaracji z Gminą Suchowola na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Goniądzkiej w Suchowoli w ciągu drogi powiatowej nr 1337B Suchowola-Karpowicze".

Środki w kwocie 71 031 zł pochodzące z przeniesienia z zadań remontowych przeznacza się na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Zwierzyniec Wielki-Kuderewszczyzna-Kamienna Nowa na odcinku Zwierzyniec Wielki-Zwierzyniec Mały - kwotę 44 031 zł,

- przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 1230B Kamienna Stara-Dąbrowa Bialostocka we wsi Osmołowszczyzna polegająca na wymianie części przelotowej istniejącego przepustu żelbetowego na rury - kwotę 27 000 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 250 zł na podstawie deklaracji z gmin na realizację zadań remontowych.

Kwotę 71 031 zł przenosi się z zadań remontowych na zadania inwestycyjne.

Zwiększenia dochodów o kwotę 3 500 zł dokonano na podstawie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2009 r.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia na kwotę 4 241 423 zł w związku ze zmiana klasyfikacji budżetowej.

W dz.700 rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenia dochodów o kwotę 5 000 zł dokonano na podstawie dochodów osiągniętych w roku bieżącym.

W dz.750 rozdz.75020- Starostwa powiatowe- zwiększenia dochodów o kwotę 250 428 zł dokonano na podstawie opłat komunikacyjnych i różnych opłat i składek.

W dz.801 rozdz.80120-Licea ogólnokształcące- zwiększa się plan dochodów o kwotę 183 400 zł na podstawie umowy z Ministerstwem Kultury i Sportu na budowę hali przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Powyższe środki finansowe nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000 zł w związku z otrzymaną pomocą z Gminy Dąbrowa Białostocka na budowę hali przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 853 rozdz.85311- Rehabilitacja społeczna i zawodowa- zwiększenia dochodów o kwotę 9 864 zł dokonano na podstawie umów z Powiatem Augustowskim- 822 zł, Gmina Sidra- 4 110 zł, Gmina Kuźnica- 4 932 zł.

W dz. 900 rozdz. 90095- Pozostała działalność- zwieksza się plan dochodów o kwotę 15 000 zł na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia pn. "Działania na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powierzchni ziemi, w szczególności selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu sokólskiego".

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zwiększenia dochodów o kwotę 1 635 zł dokonano na podstawie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2009.

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXXII/287/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2010
ZalacznikTabela nr 2.pdf

Zmiana szczegółowego planu wydatków na rok 2010

Część opisowa do szczegółowego planu wydatków

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 727 377 zł z tytułu niższych kosztów przetargów na inwestycje drogowe:

- "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1328B i 1329B na terenie gmin Janów i Korycin" - zmniejszenie o kwotę 1 676 177 zł,

- "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1321B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 -Bagny-Jałówka-Kopciówka-Połomin-Krasne-Trofimówka"- kwotę 51 200zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000 zł na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej nr 1337B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze o dł.32m."

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 871 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1323B i 1327B na odcinku Kamienica - Budno".

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 401 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Goniądzkiej w Suchowoli w ciągu drogi powiatowej nr 1337B Suchowola-Karpowicze". Również na to zadanie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 134 270 zł z zadania pn. "Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1337B przez rzekę Brzozówka k/m Karpowicze o dł.16,5m na przepust".

Środki pochodzące z przeniesienia z zadań remontowych w kwocie 78 923 zł przeznacza się na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1340B Zwierzyniec Wielki-Kuderewszczyzna-Kamienna Nowa na odcinku Zwierzyniec Wielki-Zwierzyniec Mały - kwotę 48 923 zł,

- przebudowę przepustu przy drodze powiatowej Nr 1230B Kamienna Stara-Dąbrowa Białostocka we wsi Osmołowszczyzna polegająca na wymianie części przelotowej istniejącego przepustu żelbetowego na rury - kwotę 30 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 250 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych oraz zmniejsza się plan wydatków na remonty o kwotę 788 zł w związku z niższymi kosztami przetargów.

W dz. 750 rozdz.75095-Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500 zł w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku uchwały Rady Powiatu Sokólskiego Nr XXXI/271/10 z dnia 26 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Białostocka. Kwotę 2 131 zł przeznacza się na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sokólskiej.

W dz. 754 rozdz.75405-Komendy powiatowe policji- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na zainstalowanie monitoringu w pomieszczeniach Komendy Policji w Sokółce.

W dz.757 rozdz.75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 304 217 zł w związku ze spłatą raty pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

W dz.801 rozdz. 80120-Licea ogólnokształcące- zwiększa się plan wydatków o kwotę 383 400 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 310 000 zł, która była wcześniej zabezpieczona z własnych środków Powiatu.

W rozdz.80130-Szkoły zawodowe- zwiększa się plan wydatków o kwotę 665 744 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w Zespole Szkół Rolniczych im.mjra. H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000 zł w związku z ujęciem zakupu schodołaza dla Zespołu Szkół Rolniczych w ww. programie. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 473 270 zł na realizację programu pn.,, Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce", w związku z niższymi kosztami zadania.

W dz.853 rozdz.85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna - zwiększenie wydatków o kwotę 9 864 zł przeznacza się na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce- 8 220 zł i w Dąbrowie Białostockiej- kwotę 1 644 zł.

W rozdz.85395- Pozostała działalność- dokonuje się przeniesienia na kwotę 35 576 zł w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce projektu pn. "Start w nowe możliwości".

W dz. 900 rozdz.90095 - Pozostała działalność- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł na przeprowadzenie przedsięwzięcia pn. "Działania na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powierzchni ziemi, w szczególności selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu sokólskiego"

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/287/10
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe