Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/203/10 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 10 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r: Nr 28, poz. 146), Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:
§ 1. § 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w 2010 roku polegających na:
1) 1. zmianach w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały;
2) 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13 946 900 zł, w tym dochody bieżące 13 430 575 zł, dochody majątkowe 516 325 zł, natomiast plan wydatków ogółem wynosi 15 546 551 zł, w tym wydatki bieżące 11 989 885 zł, wydatki majątkowe 3 556 666 zł;
§ 2. § 2. Deficyt budżetowy w kwocie 1 599 651 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym w wysokości 600 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 999 651 zł;
§ 3. § 3. Szczegółowy "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok" przyjmuje kształt zgodny z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
§ 1. § 4. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku" przyjmują kształt zgodny z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Zaremba
Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Zaremba
Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Zaremba
Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Zaremba
Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Zaremba
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/203/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 10 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

do Uchwały Nr XLIII/203/10
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/203/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 10 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

do Uchwały Nr XLIII/203/10
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/203/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 10 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

do Uchwały Nr XLIII/203/10
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/203/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 10 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.doc

do Uchwały Nr XLIII/203/10
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/203/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 10 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.doc

do uchwały Nr XLIII/203/10
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe