Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/147/10 Rady Gminy Czyże

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 28 685 zł - zgodnie z tabelą

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

28 685,00

28 685,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

28 685,00

28 685,00

własne

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

8 685,00

8 685,00

porozum

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

20 000,00

20 000,00

Razem:

5 972 986,00

28 685,00

6 001 671,00

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o 28 685 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z tabelą

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 751 310,00

5 000,00

1 756 310,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 547 400,00

5 000,00

1 552 400,00

własne

4430

Różne opłaty i składki

0,00

5 000,00

5 000,00

750

Administracja publiczna

861 353,00

500,00

861 853,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

676 163,00

500,00

676 663,00

własne

4430

Różne opłaty i składki

620,00

500,00

1 120,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

45 600,00

36 685,00

82 285,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

45 600,00

36 685,00

82 285,00

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

8 685,00

17 185,00

własne

4260

Zakup energii

8 000,00

2 000,00

10 000,00

własne

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

26 000,00

26 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 735 383,00

1 000,00

1 736 383,00

80101

Szkoły podstawowe

1 228 899,00

1 000,00

1 229 899,00

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

39 400,00

- 13 200,00

26 200,00

własne

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

14 200,00

14 200,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

633 047,00

3 200,00

636 247,00

90095

Pozostała działalność

165 140,00

3 200,00

168 340,00

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100 000,00

1 200,00

101 200,00

własne

4260

Zakup energii

14 800,00

2 000,00

16 800,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

522 475,00

- 17 700,00

504 775,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

489 103,00

- 17 700,00

471 403,00

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

74 700,00

- 17 700,00

57 000,00

Razem:

6 985 885,00

28 685,00

7 014 570,00

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika inwestycyjnego - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Objaśnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 6 001 671 zł w tym:

a) bieżące - 4 871 810 zł

b) majątkowe - 1 129 861 zł

2) Plan wydatków - 7 014 570 zł w tym:

a) bieżące - 4 702 055 zł

b) majątkowe - 2 312 515 zł

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 1 012 899 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki w wysokości 776 257 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 236 642 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Walentyna Jakimiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/147/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 24 czerwca 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 R.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innychźródeł*

środki wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057
6059

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czyże

1 498 621

1 487 900

57 168


514 457

A.
B.
C.

916 275

Urząd Gminy Czyże

2.

010

01010

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zbucz
/2010-2012/

3 184 650

25 000

25 000

Urząd Gminy Czyże

3.

600

60016

6050

Modernizacja drogi gminnej Klejniki - Lachy II etap

40 500

40 500

40 500

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

4.

600

60016

6050

Wykonanie wtórnika i projektu na remont drogiZbucz - Czyże

32 500

32 500

32 500

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

5

801

80101

6050

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach programu "Moje boisko -ORLIK przy Szkole Podstawowej w Czyżach

26 200

26 200

26 200

Urząd Gminy Czyże

6

801

80101

6060

Zakup urządzeń sprawnościowo- gimnastycznych i rekreacyjnych na szkolnyplac zabaw w ramach rządowego programu- "Radosna szkoła"

14 200

14 200

14 200

-

Zespół Szkół w Czyżach

7.

900

90002

6050

Rekultywacjaskładowiska odpadów w Czyżach

408 959

261 855

55

261 800

-

-

Urząd Gminy Czyże

8.

900

90015

6050

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czyże

350 803

95 000

95 000

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

9.

921

92109

6050

Remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach

57 000

57 000

57 000

Urząd Gminy Czyże

10.

754

75412

6060

Agregat prądotwórczy

26 000

26 000

26 000

Urząd Gminy Czyże

Ogółem

5 639 433

2 066 155

373 623

776 257

916 275

x


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/147/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w budżecie:

Dochody

dział 754 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 685 zł w związku z otrzymaniem środków z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pozarnych RP 8 685 zł oraz 20 000 zł od Marszałka Województwa Podlaskigo na zakup agregatu prądotwórczego.

Wydatki

dział 010 - zwiększa się plan wydatków o 5 000 zł na opłatę za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej,

dział 750 - zwiększa się plan wydatków o 500 zł na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skazanych zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie gminy,

dział 754 - zwiększa się wydatki o 36 685 zł z tego: 8 685 zł na zakup wyposażenia do OSP w Czyżach i Klejnikach, 2 000 zł na zakup energii elektrycznej oraz 26 000 zł na zakup agregatu prądotwórczego,

dział 801 - zwiększono plan wydatków o 1000 zł na opracowanie oparatu wodno-prawnego na zadanie inwestycyjne pn. " Moje boisko - ORLIK-2012" oraz dokonano przesunięć między paragrafami inwestycyjnymi dotyczących placu zabaw,

dział 900 - zwiększono plan wydatków o 3 200 zł na zakup energii i materiałów,

dział 921 - zmniejsza się plan wydatków o 17 700 zł w związku z uzyskaniem niższej kwoty w wyniku przetargu na elewację budynku świetlicy wiejskiej w Klejnikach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe