Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/179/10 Rady Gminy Raczki

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

1)zwiększa się dochody o kwotę - 3.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

1)zmniejsza się wydatki o kwotę - 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

2)zwiększa się wydatki o kwotę - 63.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16.179.586 zł, w tym:

1)dochody bieżące - 14.268.985 zł,

2)dochody majątkowe - 1.910.601 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17.589.069 zł, w tym:

1)wydatki bieżące - 13.415.920 zł,

2)wydatki majątkowe - 4.173.149 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.409.483 zł są:

1)przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.252.400 zł,

2)wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 157.083 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.625.407 zł, w tym wolne środki - 157.083 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 3.468.324 zł, a rozchody - 2.215.924 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 r. z budżetu Gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/179/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

49.610

0

49.610

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

143.246

3.180

146.426

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

143.246

3.180

146.426

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

101.420

3.180

104.600

Razem:

13.630.066

3.180

13.633.246Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2.493.760

0

2.493.760


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/179/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

150.000

0

150.000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

50.000

0

50.000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0

50.000

50.000

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

50.000

- 50.000

0

852

Pomoc społeczna

0

10.000

10.000

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0

10.000

10.000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0

10.000

10.000

Razem:

214.610

10.000

224.610

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

8.262.612

3.180

8.265.792

80110

Gimnazja

2.052.655

3.180

2.055.835

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

76.956

3.180

80.136

852

Pomoc społeczna

817.493

- 10.000

807.493

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

118.300

- 10.000

108.300

3110

Świadczenia społeczne

118.300

- 10.000

108.300

Razem:

14.874.549

- 6.820

14.867.729

Rodzaj: Zlecone

Dz.

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2.493.760

0

2.493.760


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/179/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozpocz. -zakończ.

Dz.

Rozdział

§

Wartość kosztorysowa zadania

Dotychczas poniesione wydatki

Środki wynikające z planów na 2010 r.
ogółem

Wysokość wydatków w 2010 r., w tym:

z budżetu gminy

kredyty i pożyczki

środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego

środki z projektów UE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

11.

12.

I. Zadania kontynuowane:

-

-

-

3.364.686

170.521

2.616.955

967.298

1.071.000

578.657

-

1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminych Rudniki - Sidory w km 0 + 000 - 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory - Lipowo w km 0 + 000 - 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)

2009 - 2010

600

60016

6050

1.857.688

46.226

1.177.177

598.520

-

578.657(1)

-

2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach

2009 - 2010

801

80101

6050

1.364.329

244.062

1.339.319

268.319

1.071.000

-

-

3. Modernizacja budynku OSP Sidory

2009 - 2010

754

75412

6050

70.500

40.975

35.000

35.000

-

-

-

4. Wykonanie "Przyłącza wodociągowe i kanlizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach"

2009 - 2010

900

90001

6050

72.169

72.169

65.459

65.459

-

-

-

II. Zadania noworozpoczynane :

-

-

-

4.492.135

67.065

1.402.194

1.201.789

181.400

159.005

7.826

2. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka - Witówka 1.245 mb

2010

600

60016

6050

225.000

9.516

225.000

225.000

-

-

-

3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Wierzbowo 350 mb

2010

600

60016

6050

100.000

3.294

100.000

100.000

-

-

-

4. Modernizacja drogi Korytki - Ziółkowo o dł. 1.250 mb

2010

600

60016

6050

145.000

2.455

105.000

105.000

-

40.000(2)

-

5. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach - wykonanie dokumentacji

2010 - 2011

600

60016

6050

1.250.000

3.195

50.000

50.000

-

-

-

6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł. 1.250 mb - wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej

2010 - 2011

600

60016

6050

320.000

-

20.000

20.000

-

-

-

7. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej na przebudowę drogi Jankielówka - Ziółkowo o dł. 2.700 mb

2010 - 2011

600

60016

6050

945.000

26.328

45.000

45.000

-

-

-

8. Wykonanie chodnika na ulicy Kościelnej - dł. 78 mb

2010

600

60016

6050

13.000

12.810

13.000

13.000

-

-

-

9. Dostawa autobusu marki AUTOSAN typ H9-21 rok produkcji nie starszy jak 1990, po kompletnejodbudowie i modernizacji

2010

801

80113

6060

210.000

-

210.000

98.520

111.480

-

-

10. Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach wraz z wykonaniem dokumentacji i projektów na:
- budowę boiska wielofunkcyjnego,
- budowę drogi dojazdowej,
- budowę parkingów i chodników,
- budowę małego placu zabaw

2010

801

80110

6050

505.000

-

436.037

366.117

69.920

-

-

11. Wykonanie koncepcji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

2010

900

90001

6050

4.270

4.270

4.270

4.270

-

-

-

12. "Suwalski internet równych szans"

2010 - 2012

750

75095

6059

477.300

-

1.382

1.382

-

-

7.826 (3)

13. Modernizacja drogi Ziółkowo - Szkocja o dł. 2,13 km

2010

600

60016

6050

220.000

5.197

120.000

120.000

-

100.000(4)

-

16. Wykonanie chodnika na Placu Kościuszki w Raczkach

2010

600

60016

6050

58.560

-

53.500

53.500

-

-

-

17. Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych dla OSP Raczki

2010

754

75412

6060

19.005

-

19.005

-

-

19.005

-

Ogółem

x

x

x

x

7.856.821

470.497

4.019.149

2.169.087

1.252.400

737.662

7.826

(1) - środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 wprowadzono do budżetu gminy po uwzględnieniu kwot z przetargu,
(2) i (4) - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego (WFOGR), które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,
(3) - planowane środki z programu UE, które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/179/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 r. z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych:

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa podmiotu

Zakres rzeczowy dotacji

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

1.

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury w raczkach

Działalność statutowa

203.955

-

2.

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach

Działalność statutowa

149.921

-

3.

851

85154

2310

Urząd Miasta Suwałki

Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.000

-

4.

851

85154

2320

Stwarostwo Powiatowe w Suwałkach

Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi

6.000

-

5.

600

60014

6300

Stwarostwo Powiatowe w Suwałkach

Przebudowa drogi powiatowej

-

100.000

6.

600

60013

2710

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Remont chodnika

-

50.000

7.

754

75412

6649

Urząd Gminy Jeleniewo

Doposażenie jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy

-

4.000

8.

852

85278

2710

Urząd Gminy Wilków

Usuwanie skutków powodzi w gminie

-

10.000

Razem:

364.876

164.000

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1.

801

80101

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach

106.331

-

2.

801

80103

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie klasy "0" przy Szkole Podstawowej w Jaśkach

5.761

-

3.

801

80104

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach

16.701

-

4.

926

92695

2820

Wybór podmiotu zgodnie z ustawą

Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu

80.000

-

Razem:

208.793

-

OGÓŁEM:

573.669

164.000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/179/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 r.

1)W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów:

- zwiększa się dochody o kwotę - 3.180 zł (dochody własne z tytułu umów najmu sali sportowej),

2)W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki o kwotę - 60.000 zł (wydatki w ramach porozumień z jst - 50.000 zł oraz wydatki własne - 10.000 zł),

- zwiększa się wydatki o kwotę - 63.180 zł (wydatki w ramach porozumień z jst - 60.000 zł oraz wydatki własne - 3.180),

3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych wartości zadań inwestycyjnych do końca 2010 r.,

4)W załączniku nr 4 urealniono kwoty dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe