Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 180/10 Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) , zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.970 zł w tym:

Rodzaj zadania : zlecone

Dział

Roz dział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach (5+6)

1

2

3

4

5

6

7

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 196

2 970

9 166

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

5 468

2 970

8 438

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 468

2 970

8 438

bieżące

897.068

2 970

900 038

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.970 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach działu w tym :

Dział

Roz dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 196

2 970

9 166

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

5 468

2 970

8 438

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

2 970

2 970

4300

Zakup usług pozostałych

1 385

-224

1 161

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0

224

224

Razem zlecone:

897.068

2 970

900.038

2. Dokonać zmian w planie wydatków realizowanych w ramach zadań własnych w tym:

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

210 791

0

210 791

75412

Ochotnicze straże pożarne

204 791

0

204 791

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000

-100

2 900

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0

100

100

851

Ochrona zdrowia

66 000

0

66 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65 000

0

65 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000

-8 000

10 000

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

8 000

18 000

Razem własne:

17.372.006

0

17.372.006

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 16.068.213 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.064.235 zł

- dochody majątkowe: 5.003.978 zł

2 ) wydatki ogółem : 18.335.244 zł w tym:

- bieżące : 9.772.121 zł

- majątkowe: 8.563.123 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Mikołaj Pawilcz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe