Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/168/10 Rady Gminy Szumowo

z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 141 i Nr 28, poz. 146/ oraz art. 211, art. 212, art. 214,art. 216,art. 217,art. 220,art. 221 art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146/ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48 920 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 420 zł. zgodnie z złącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1)plan dochodów wynosi 13 277 002 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 13 039 982 zł,

b) dochody majątkowe - 237 020 zł,

c) w tym w działach, w których dokonano zmian:

- 700 - 228 146 zł,

- 756 - 6 669 046 zł,

- 801 - 94 574 zł,

- 852 - 1 334 300 zł,

- 921 - 15 000 zł;

2)plan wydatków wynosi 12 959 002 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 11 403 207 zł,

b) wydatki majątkowe - 1 555 795 zł,

c) w działach, w których dokonano zmian:

- 010 - 384 668 zł,

- 600 - 1 615 000 zł,

- 700 - 512 300 zł

- 750 - 2 089 451 zł,

- 754 - 338 100 zł,

- 801 - 5 369 717 zł,

- 852 - 1 509 080 zł,

- 854 - 161 698 zł,

- 921 - 317 000 zł,

- 926 - 22 500 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikem Nr 3.

§ 3. Limity wydatków na wielotetnie programy inwsetycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Eugeniusz Nowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/168/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 500 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/168/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48 920 zł, zwiększa o kwotę 90 420 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/168/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/168/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/168/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Dotacje podmiotowe w 2010 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe