Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/201/10 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnopol

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158. poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457,z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458 z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/185/10 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnopol wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2:

1)punkt 2 otrzymuje brzmienie:

"emerytowanych nauczycielach, nauczycielach na rencie oraz nauczycielach pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - należy przez to rozumieć nauczycieli, którzy przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne byli zatrudnieni w szkołach lub przedszkolach prowadzonych przez Gmine Krasnopol";

2)w punkcie 4 po słowach "nauczyciela na rencie" dodaje się słowa "i nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne",

3)w § 3 po słowach "nauczyciele na rencie" dodaje się słowa "i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne",

4)w § 6 w ust. 1 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

"nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Buziuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe