Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/202/10 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 20 lipca 2010r.

w sprawie ustalenia granic okręgów wyborczych w gminie Jeleniewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na wniosek Wójta Gminy Jeleniewo zmiany podziału gminy Jeleniewo na okręgi wyborcze, ich granice i numerów oraz liczby radnych wybieranych do Rady Gminy w każdym okręgu a także obwodów głosowania, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/194/06 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany granic okręgów wyborcyych w Gminie Jeleniewo.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu w Białymstoku i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo.
Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/202/10
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

UCHWAŁA NR XXXVI 202 10
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe