Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/213/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 lipca 2010r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006r. Nr 144 poz. 1042; z 2008r. Nr 223, poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 47, poz. 278) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jest na prowadzenie działalności na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 168/06 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Horba
Załącznik do Uchwały Nr L/213/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lipca 2010 r.
Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże powinien:
1) prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej;
2) posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.), obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie się ubiega;
3) dysponować urządzeniami i pojazdami służącymi do odbierania odpadów komunalnych w ilości zapewniającej terminowe realizowanie usług zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów;
4) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji;
5) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:
a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, z zastrzeżeniem pkt 6,
b) miejsce do magazynowania pojemników na odpady,
c) miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych;
6) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów lub urządzeń na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 5, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;
7) posiadać oznakowany tabor samochodowy i pojemniki do gromadzenia odpadów dostosowane do wykonywania tej działalności i przeznaczone do świadczenia usług na terenie gminy Dobrzyniewo Duże;
8) posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie poszczególnych strumieni odpadów komunalnych (określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami) odbieranych od właścicieli nieruchomości, w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, itp.
a) miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin "Czyste Środowisko" na lata 2004-2015 i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, tymi miejscami są: Komunalne Składowisko Odpadów w Studziankach oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach;
b) w sytuacji wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje wymienione w pkt 8 lit. a, miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego;
9) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Dobrzyniewo Duże powinien spełniać poniższe wymagania:
1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej;
2) posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);
3) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:
a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 4,
b) miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych;
4) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 3, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;
5) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
6) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe