Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/157/10 Rady Gminy Mielnik

z dnia 6 sierpnia 2010r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art.90f w związku z art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje.

§ 1. W regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/90/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2) §14 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Troc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe