Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 489/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230), art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 49, poz. 861, Nr 91, poz. 1359, Nr 100, poz. 1490, Nr 110, poz. 1613, Nr 138, poz. 1822, Nr 145, poz. 1871) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 58.326.161 zł, w tym dochodów bieżących 49.353.271 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.815.124 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 49.380 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 16.500 zł), dochodów majątkowych 8.972.890 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 79.335.671 zł , w tym: wydatków bieżących 52.368.007 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.815.124 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 49.380 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 220.475 zł), wydatków majątkowych 26.967.664 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 87.237 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 21.009.510 zł stanowią:

a) kredyt w kwocie 20.800.000 zł,

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 209.510 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 489/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

58 673

A

Dochody własne

0

41 033

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

41 033

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

41 033

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

41 033

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

17 640

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

17 640

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

17 640

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17 640

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 489/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

20 740

79 413

A

Wydatki na zadania własne

20 740

61 773

Dział 750

Administracja publiczna

0

2 500

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0

2 500

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

2 500

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

0

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

0

0

§ 3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0

0

Dział 758

Różne rozliczenia

20 740

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

20 740

0

§ 4810

Rezerwy

20 740

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

3 600

Rozdział 80110

Gimnazja

0

3 600

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

500

§ 4300

Zakup usług pozostałych

3 100

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

41 033

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

41 033

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

41 033

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

14 640

Rozdział 92195

Pozostała działalność

0

14 640

§ 4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0

14 640

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

17 640

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0

17 640

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0

17 640

§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

17 640

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe