Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 247/10 Wójta Gminy Czyże

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz §12 ust.3 Uchwały Nr XXVI/123/09 Rady Gminy Czyże zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów - zgodnie z poniższą tabelą.

Dział

Roz
dział

Parag
raf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po
zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 137,00

3 960,00

15 097,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

10 679,00

3 960,00

14 639,00

zlecone

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 679,00

3 960,00

14 639,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 886,00

1 851,00

9 737,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

7 886,00

1 851,00

9 737,00

własne

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7 886,00

1 851,00

9 737,00

Razem:

6 001 671,00

5 811,00

6 007 482,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z poniższą tabelą

Dział

Roz
dział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po
zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 137,00

3 960,00

15 097,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

10 679,00

3 960,00

14 639,00

zlecone

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 960,00

3 960,00

7 920,00

zlecone

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 037,00

- 1 730,00

2 307,00

zlecone

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

106,00

1 730,00

1 836,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

71 498,00

1 851,00

73 349,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

9 886,00

1 851,00

11 737,00

własne

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

1 851,00

1 851,00

Razem:

7 014 570,00

5 811,00

7 020 381,00

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów - 6 007 482 zł z tego:

a) bieżące - 4 877 621 zł

b) majątkowe - 1 129 861 zł

2) Plan wydatków - 7 020 381 zł z tego:

a) bieżące - 4 707 866 zł

b) majątkowe - 2 312 515 zł

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 1 012 899 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki w wysokości 776 257 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokośći 236 642 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 247/10
Wójta Gminy Czyże
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian

Dochody:

- na podstawie pisma Nr DBŁ.3101-3-4/27/10 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono plan dotacji celowej o 3 960 zł w rozdziale 75107,

- na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-171/2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 1 851 zł.

Wydatki:

- dział 751 w związku z otrzymaną dotacją zwiększono plan wydatków o 3 960 zł na wypłatę diet obwodowym komisjom wyborczym w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu,

- dział 854 w związku z otrzymaną dotacją zwiększono plan wydatków o 1 851 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe