Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/473/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z póź. zm. 1) ) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 2) ) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z Tabelą 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonać zmian w załaczniku Nr 1 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wlatach 2010-2012" do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia bużetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonać zmian w załaczniku Nr 1A "Zadania inwestycyjne w 2010 roku" do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonać zmian w załaczniku Nr 2 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok" do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonać zmian w załaczniku Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2010r" do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonać zmian w załaczniku Nr 4 "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Deficyt budżetu województwa w wysokości 37.662.262 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 17.259.753 zł.
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.000.000 zł.
3) wolnych środków w kwocie 402.509 zł.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146.
Załącznik nr Tabela nr 1
do Uchwały Nr XLI/473/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody
Załącznik nr Tabela nr 2
do Uchwały Nr XLI/473/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/473/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/473/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/473/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/473/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/473/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLI/473/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik8.pdf

UZASADNIENIE
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe