Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/273/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 560.973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.420.973 zł oraz dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 729.559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 1, 1a, 2, 3, 4 i 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmiany w § 7 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010, który otrzymuje brzmienie:

"2) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.460.000 zł."

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 33.615.380 zł

2. Plan wydatków ogółem: - 36.196.927 zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.581.547 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 964.000 zł., nadwyżką w kwocie 157.547 zł. oraz kredytem długoterminowym w kwocie 1.460.000 zł przeznaczonym na sfinansowanie planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwa: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Górna, Piękna", "Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z droga wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka" i "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/273/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

375 990

0

01095

Pozostała działalność

375 990

0

własne

6208

Dotacja rozwojowa

375 990

801

Oświata i wychowanie

0

1 112 556

80101

Szkoły podstawowe

0

847 130

własne

6208

Dotacja rozwojowa

847 130

80104

Przedszkola

0

265 426

własne

6208

Dotacja rozwojowa

265 426

900

Gospod. komunalna i ochrona środowiska

175 593

0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

175 593

0

własne

6208

Dotacja rozwojowa

175 593

Razem:

551 583

1 112 556

w tym: dochody majątkowe

551 583

1 112 556

dochody bieżące

0

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/273/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

408 990

50 576

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

33 000

0

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33 000

01095

Pozostała działalność

375 990

50 576

porozumienie

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

375 990

własne

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 576

600

Transport i łączność

0

954 530

60002

Infrastruktura kolejowa

0

558 000

porozumienie

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

558 000

60016

Drogi publiczne gminne

0

396 530

własne

4300

Zakup usług pozostałych

55 280

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

341 250

700

Gospodarka mieszkaniowa

105 000

1 600

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

105 000

0

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

105 000

70095

Pozostała działalność

0

1 600

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 600

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000

62 000

75405

Komendy powiatowe Policji

5 000

5 000

własne

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

5 000

porozumienie

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

5 000

75406

Straż Graniczna

0

2 000

porozumienie

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

2 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

0

25 000

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

własne

4300

Zakup usług pozostałych

15 000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0

30 000

porozumienie

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących

30 000

801

Oświata i wychowanie

14 242

1 483 409

80101

Szkoły podstawowe

14 242

1 129 507

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14 242

porozumienie

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

847 130

własne

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

282 377

80104

Przedszkola

0

353 902

porozumienie

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

265 426

własne

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

88 476

851

Ochrona zdrowia

0

70 000

85111

Szpitale ogólne

0

70 000

porozumienie JST

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinsansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

70 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

3 000

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

3 000

własne

3240

Stypendia dla uczniów

3 000

900

Gospod. komunalna i ochrona środowiska

312 359

77 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

262 359

60 000

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000

porozumienie

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

175 593

własne

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

86 766

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

50 000

0

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0

17 000

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

369 500

0

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

369 500

0

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

369 500

926

Kultura fizyczna i sport

66 051

0

92601

Obiekty sportowe

66 051

0

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

66 051

Razem:

1 281 142

2 702 115

w tym wydatki majatkowe

1 276 142

2 581 835

bieżące

5 000

120 280

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/273/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.xls

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/273/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/273/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/273/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody ogółem

2 869 047,00

W tym:

1. nadwyżka

157 547,00

2. wolne środki

1 251 500,00

3. kredyty długoterminowe

1 460 000,00

4. spłata pożyczek udzielonych

-

5. przychody z prywatyzacji majątku gminy

-

6. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

-

II.

Rozchody ogółem

287 500,00

W tym:

1. spłata kredytów długoterminowych

-

2. spłata pożyczek długoterminowych

287 500,00

3. pożyczki udzielone

-

4. wykup papierów wartościowych

-

Informacje uzupełniajace:

1) wolne środki przeznacza się na:

- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 287.500 zł.

- na pokrycie deficytu w kwocie 964.000 zł

2) nadwyżkę przeznacza się na:

- na pokrycie deficytu w kwocie 157.547 zł

3) kredyt długoterminowy przeznacza się na:

- realizację planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Górna, Piękna" w kwocie 500.000 zł

- dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z drogą wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka w kwocie 610.000 zł

- realizację planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka" w kwocie 350.000 zł


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/273/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Podmiot dotowany

Kwota dotacji /w zł./

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

600

60013

6300

Województwo Podlaskie - Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka - dofinansowanie

50 000

600

60014

6300

Powiat Sokólski- "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 - Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka" - dofinansowanie

57 900

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 B Zwierzyniec Wielki - na odcinku Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały" - dofinansowanie

494 031

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1346 B od drogi nr 1345 B - Trzyrzeczki" - dofinansowanie

59 182

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1247 B od drogi nr 673 - Szuszalewo" - dofinansowanie

37 955

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1230B Kamienna Stara-Dąbrowa Białostocka we wsi Osmołowszczyzna polegającego na wymianie części przelotowej istniejącego przepustu żelbetowego na rurę O HDPE dł. ok. 12 m. - dofinansowanie

28 832

851

85195

2710

Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce

15 618

851

85111

6220

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

120 000

921

92109

6220

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

100 000

926

92601

6300

Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej prowadzonym przez powiat

200 000

921

92116

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

299 000

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

521 000

801

80104

2510

Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Biał.

505 000

801

80104

2510

Przedszkole w Różanymstoku

95 000

754

75478

2710

Gmina Dąbrowa - dofinansowanie usuwania skutków klęski żywiołowej

30 000

801

80110

6300

Gmina Dąbrowa - dofinansowanie remontu Gimnazjum w miejsowości Żelazna

30 000

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

600

60002

6230

Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z drogą wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka

610 000

801

80101

2540

Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie,Kamiennej Nowej

1 078 681

801

80104

2540

Prowadzenie Punktów Przedszkolnych

40 000

851

85154

2630

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

30 000

851

85195

2630

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

20 000

926

92695

2630

Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

20 000

926

92695

2630

Sport kwalifikowany

90 000

Ogółem:

1 833 518

1 420 000

1 278 681

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/273/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik8.doc

Prognozowana sytuacja Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2010 - 2016


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/273/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 rok

1)Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.112.556 zł z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej na dofinansowanie zadania pod nazwą "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka".

2)Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 375.990 zł z tytułu zmniejszenia wysokości dotacji rozwojowej otrzymanej na dofinansowanie inwestycji pod nazwą " Odnowa miejscowości - Przebudowa remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Bagnach" - 375.900 zł, "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Białostocka" - 175.593 zł.

3)Dokonać przeniesień po stronie wydatków na łączną kwotę 729.559 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe