Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/214/10 Rady Gminy Augustów

z dnia 21 kwietnia 2010r.

zmian w budżecie Gminy Augustów na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 oraz art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą nr 1.

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 636.949 zł,

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 752 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z tabelą nr 2;

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 707.212 zł,

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 71.015 zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 16.216.604 zł, z tego:

- dochody majątkowe -655.951zł,

- dochody bieżące 15.560.653 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.441.099 zł.

2) plan wydatków ogółem 18.826.089zł, z tego:

- wydatki majątkowe 4.467.764 zł,

- wydatki bieżące 14.358.325 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.441.099 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 459.857 zł

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

Załącznik Nr Tabela 1 do Uchwały Nr XXIII/214/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
ZalacznikTabela 1.doc

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Załącznik Nr Tabela 2 do Uchwały Nr XXIII/214/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
ZalacznikTabela 2.doc

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/214/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2013

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/214/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1a.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/214/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/214/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/214/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zmniejszenie dochodów dotyczy:

- w wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 102638B Żarnowo II - Netta II, dotacja celowa na realizację tej inwestycji wyniesie o 636.949 zł mniej;

2. Zwiększenie planu dochodów związane jest z przyjęciem do budżetu dochodów z najmu w związku z zawartą umową przez Zespół Szkół w Białobrzegach na wynajem sali w kwocie 752 zł.

Zmiany spowodują zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o 636.197 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne w rozdz. 60016 - drogi gminne 192.581zł oraz na zadanie realizowane w ramach porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, tj. z Powiatem Augustowskim w rozdz. 60014 o kwotę 444.368 zł.

2. Zwiększono planowane wydatki

- o 752 zł na zakupy w Szkole Podstawowej w Białobrzegach;

- w związku z porozumieniem z 5 gminami w sprawie zadania pn. Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego internetu zabezpieczono środki w kwocie 13.110 zł tytułem dotacji dla lidera projektu - Gminy Bargłów na opracowanie dokumentacji na ww. zadanie;

- w związku z kolejnym porozumieniem dotyczącym zadania Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego zabezpieczono środki w kwocie 4.000 zł tytułem dotacji dla lidera projektu - Gminy Jeleniewo na opracowanie studium wykonalności na ww. zadanie;

- zabezpieczono środki na kolejne zadanie realizowane w ramach porozumień z jst - na zabezpieczenie częstotliwości 3600 -3800MHz - dotacja dla województwa podlaskiego 153 zł,

- zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na remont świetlicy w Netcie w kwocie 50.000 zł tytułem zabezpieczenia środków z Unii Europejskiej. GOK złożył wniosek na dofinansowanie remontu świetlicy w ramach środków z PROW,

- zaplanowano 3.000 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe (rozdz. 92695).W ramach środków na inwestycje na drogach gminnych zaktualizowano wartości zadań (w wyniku przetargów), zwiększono środki na już ujęte zadania oraz wprowadzono nowe zadania:

- przebudowa drogi Pruska Wielka - Grabowo,

- przebudowa drogi Netta I - Białobrzegi,

- przebudowa drogi Rzepiski - Komaszówka,

- przebudowa drogi w Kolnicy oraz

- przebudowa drogi Obuchowizna - Gliniski

Zmiany w planie wydatków spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków o 636.197 zł.

Deficyt budżetu po zmianach pozostał na tym samym poziomie i wynosi 2.609.485zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe