reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Sejny

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337,z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1453; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

- w tym:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 882 159 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 1 409 726 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 887 159 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 414 726 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem

nr 2a do niniejszej uchwały.

6. Traci moc załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 rok.

7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 rok.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 10 503 160 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 9 141 335 zł

b) majątkowe w kwocie 1 361 825 zł,

2. Plan wydatków ogółem 13 726 560 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 9 364 488 zł

b) majątkowe w kwocie 4 362 072 zł,

3. Deficyt budżetu w kwocie 3 223 400 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów - 2 500 000 zł. i nadwyżki budżetowej - 723 400 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmianw budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący

Władysław Klimasara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/187/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 22 czerwca 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Wiceprzewodniczący

Władysław Klimasara


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/187/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 22 czerwca 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Wiceprzewodniczący

Władysław Klimasara


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/187/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Wiceprzewodniczący

Władysław Klimasara


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/187/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Wiceprzewodniczący

Władysław Klimasara


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/187/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 22 czerwca 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDZECIE GMINY NA 20010 R.

1) W załączniku nr 1:

Zmniejszenie i zwiększenie dochodów własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 następuje w związku z potrzebą dostosowania paragrafów dochodów do zmienionej klasyfikacji budżetowej oraz podpisaniem aneksu do umowy o przyznaniu środków na dofinansowanie własnych inwestycji po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie robót.

Zmniejszenie dochodów własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 następuje po przeprowadzeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 102246B Ogrodniki - Rachelany -Hołny Wolmera".

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 na zakup niezbędnego sprzętu do jednostki OSP Ogrodniki.

2) W załączniku nr 2:

Zmniejszenie i zwiększenie wydatków własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 następuje w związku z potrzebą dostosowania paragrafów wydatków do zmienionej klasyfikacji budżetowej oraz podpisaniem aneksu do umowy o przyznaniu środków na dofinansowanie własnych inwestycji po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie robót.

Zmniejszenie wydatków własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 następuje po przeprowadzeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 102246B Ogrodniki - Rachelany -Hołny Wolmera".

Zmniejsza się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 w § 4300 i przeznacza się w rozdziale 71095 na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 na zakup niezbędnego sprzętu do jednostki OSP Ogrodniki.

3) W załączniku nr 2a

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- w poz. 1. dostosowano paragrafy wydatków do zmienionej klasyfikacji budżetowej oraz uaktualniono kwotę przyznanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie robót (zmniejszono o kwotę 101 933 zł).

- z poz. 6 po przeprowadzeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zmniejszono środki z budżetu państwa o kwotę 435 634 zł oraz przeniesiono kwotę 39 650 zł na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 102226B Konstantynówka - Burbiszki" i kwotę 378 000 zł na przebudowę dróg gminnych - I etap.

- poz. 11 usunięto z wykazu zadań

4) W załączniku nr 3 dokonano zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w związku z dostosowaniem paragrafów wydatków do zmienionej klasyfikacji budżetowej oraz z uaktualnieniem kwot przyznanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie robót

Wiceprzewodniczący

Władysław Klimasara

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama