reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/164/10 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 ) oraz art. 211,212,217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę - 380.857,-zł :

Porozumienia

1) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 2023 -20.000,-zł .

Zadania własne

1) dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297 -282.890,-zł,

2) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6297 - 17.363,-zł,

3) dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 - 52.613,-zł.

Zadania zlecone

1) dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 -139,-zł,

2) dział 751 rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010- 7.852,-zł .

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na kwotę - 772.181,-zł :

Zadania własne

1) dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 - 283.560,-zł,

2) dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6330 - 301.608,-zł,

3) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6298 -17.363,-zł,

4) dział 851 rozdział 85195 Pozostała działalność § 6298 - 169.650,-zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę - 792.351,-zł:

Porozumienia

1) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 4303- 20.000,-zł

Zadania własne

1) dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6057 - 282.890,-zł , § 6059 - 594,-zł,

2) dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4110- 335,-zł , § 4120 - 54,-zł, § 4170 - 2.500,-zł , § 4300 - 25.000,-zł,

3) dział 630 rozdział 63095 Pozostała działalność § 4170 - 800,-zł,

4) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 - 600,-zł,

5) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4010 - 230,-zł,

6) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 4210 - 10.226,-zł,

7) dział 754 rozdział 75405 Komendy powiatowe policji § 3000 - 1.500,-zł,

8) dział 754 rozdział 75406 Straż graniczna § 3000 - 2.000,-zł,

9) dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - 17.911,-zł, § 6800 - 100.000,-zł,

10) dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 - 3.000,-zł,

11) dział 851 rozdział 85195 Pozostała działalność § 6050 - 260.000,-zł,

12) dział 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4300 - 1.010,-zł,

13) dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210- 900,-zł, § 4300 - 900,-zł , § 4430 - 200,-zł,

14) dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 - 7.310,-zł,

15) dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 - 10.000,-zł,

16) dział 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 6210 - 30.000,-zł,

17) dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność § 4170 - 4.900,-zł,

18) dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6220 - 700,-zł,

19) dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność § 2820 - 800,-zł.

Zadania zlecone

1) dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność § 4430 - 136,-zł, § 4210 - 3,-zł,

2) dział 751 rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 3030 -3.420,-zł, § 4110 - 145,-zł , § 4120 - 24,-zł, § 4170 - 954,-zł, § 4210- 1.814,-zł, § 4300 - 600,-zł , § 4410 - 895,-zł.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę - 1.183.675,-zł :

Zadania własne

1) dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6058 - 283.560,-zł,

2) dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 - 603.215,-zł,

3) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 4300 - 2.000,-zł,

4) dział 851 rozdział 85195 Pozostała działalność § 6058 - 169.650,-zł, § 6059 - 120.350,-zł,

5) dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność § 4300 - 4.900,-zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków Rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje się zmaian w planach przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2010 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Dokonuje się aktualizacji limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 282.890,-zł.

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 350.000,-zł.

§ 10. Uchyla się § 11 uchwały budżetowej Nr XXVII/154/09 oraz załącznik Nr 7 do tej uchwały.

§ 11. Budżet po zmianach wynosi :

1) plan dochodów wynosi - 7.992.047,- zł,

2) plan wydatków wynosi - 8.762.287,- zł,

3) deficyt wynosi - 770.240,- zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Augustyńczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/164/10
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/164/10
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/164/10
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/164/10
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2010 r.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/164/10 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Dokonano zmian w planach dochodów budżetowych - zgodnie z nową klasyfikacją budżetową zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z "8" na "7" dotyczy to środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW "Odnowa wsi". Zwiększono dochody w rozdziale 85295 o kwotę 20.000,-zł zgodnie z podpisanym porozumieniem o współpracy przy realizacji "Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich", którego konsekwencją jest "Plan Realizacji Programu Integracji Społecznej na rok 2010. Zwiększono dochody w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 7.852,-zł oraz w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 52.613,-zł, jest to zwrot części kosztów poniesionych na remont i modernizację budynku przy ulicy Cerkiewnej w Krynkach. Zmniejszono dochody w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na kwotę 301.608,-zł, ponieważ wartość inwestycji będzie niższa niż uprzednio planowano. Zmniejszono także dochody w rozdziale 85195 o kwotę 169.650,-zł, ponieważ uprzednio planowana inwestycja będzie realizowana z własnych środków Gminy. Dokonano zmian w planach wydatków budżetowych - zgodnie z nową klasyfikacją budżetową zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z "8" na "7" dotyczy to środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW "Odnowa wsi". Dokonano zwiększenia w planach wydatków budżetowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000,- na bieżące utrzymanie dróg oraz na kwotę 2.889,-zł na wypłatę dla inspektora nadzoru (asfaltowanie we wsi Górka), w rozdziale 75107 o kwotę 7.852,-zł na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonano zwiększenia wydatków, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.000,-zł (dotyczy programu "Radosna szkoła"), w rozdziale 85295 na kwotę 20.000,-zł na wydatki Programu Integracji Społecznej oraz w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.310,-zł. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10.000,-zł. Zwiększono dotację na inwestycję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 30.000,-zł. Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach na inwestycje (wykonanie kosztorysu) w wysokości 700,-zł. Zaplanowano wpłaty na Fundusz celowy Policji i Straży granicznej w wysokości 3.500,-zł oraz dla Stowarzyszenia Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w kwocie 800,-zł. Zwiększono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 17.911,-zł i na rezerwę inwestycyjną w wysokości 100.000,-zł . Dokonano także zmian polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama