Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 263/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XLIII/183/09 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody budżetu miasta w wysokości 29 112 342 zł i przychody w wysokości 1 322 347zł

2)Wydatki budżetu miasta w wysokości 30 034 689 zł i rozchody w wysokości 400 000 zł

3)Na spłatę pożyczki przeznacza się kwotę 400 000 zł

4)Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 922 347 zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu oraz wolne środki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko


Załącznik do Zarządzenia Nr 263/10
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

DOCHODY

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po Zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

11 982,00

13 917,00

25 899,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

11 982,00

13 917,00

25 899,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11 982,00

13 917,00

25 899,00

Razem:

27 386 040,00

13 917,00

27 399 957,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 047,00

7 925,00

19 972,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

10 455,00

7 925,00

18 380,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 455,00

7 925,00

18 380,00

Razem:

1 704 460,00

7 925,00

1 712 385,00

WYDATKI

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 149 380,00

0,00

2 149 380,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 674 000,00

0,00

1 674 000,00

4430

Różne opłaty i składki

12 000,00

- 4 300,00

7 700,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

4 300,00

4 300,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

65 000,00

0,00

65 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

12 000,00

17 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

51 000,00

- 12 400,00

38 600,00

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

0,00

400,00

400,00

801

Oświata i wychowanie

10 273 900,00

0,00

10 273 900,00

80110

Gimnazja

3 551 880,00

0,00

3 551 880,00

4270

Zakup usług remontowych

75 000,00

- 5 000,00

70 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

156 750,00

5 000,00

161 750,00

851

Ochrona zdrowia

260 000,00

0,00

260 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

260 000,00

0,00

260 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

10 000,00

22 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

90 000,00

- 10 000,00

80 000,00

852

Pomoc społeczna

1 077 350,00

0,00

1 077 350,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

3 000,00

600,00

3 600,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 000,00

600,00

3 600,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

180 000,00

- 13 200,00

166 800,00

3110

Świadczenia społeczne

180 000,00

- 13 200,00

166 800,00

85216

Zasiłki stałe

38 000,00

7 600,00

45 600,00

3110

Świadczenia społeczne

38 000,00

7 600,00

45 600,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

528 350,00

5 000,00

533 350,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

5 000,00

11 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

130 782,00

13 917,00

144 699,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

11 982,00

13 917,00

25 899,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

13 917,00

13 917,00

926

Kultura fizyczna i sport

44 100,00

0,00

44 100,00

92601

Obiekty sportowe

41 100,00

0,00

41 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 200,00

4 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

- 2 200,00

10 800,00

Razem:

27 847 387,00

13 917,00

27 861 304,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 047,00

7 925,00

19 972,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

10 455,00

7 925,00

18 380,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 950,00

4 950,00

9 900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 572,00

1 000,00

3 572,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 766,00

1 892,00

4 658,00

4410

Podróże służbowe krajowe

167,00

83,00

250,00

Razem:

1 704 460,00

7 925,00

1 712 385,00

Powyższe zmiany dotyczą:

1. otrzymanych dotacji celowych na przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP /DŁM 3101-24-5/10, DŁM 3101-13a-5/10 w kwocie 7 925zł

2. otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu wyprawka szkolna/FB.II.BB-171/2010 / w kwocie 13.917zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr1: 7 000zł,
- Gimnazjum: 6 917zł

3. przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na opłatę sądową za sporządzenie opini
w kwocie 4 300zł

4. na promocję miasta w kwocie 12 400zł

5. na przyjazd młodzieży ze Szwajcarii do Gimnazjum/zgodnie z wnioskiem/ w kwocie 5 000zł

6. na utworzenie archiwum MOPS oraz dofinansowanie/20%/ do składek na ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki stałe dla osób pobierających świadczenia z MOPS w łącznej kwocie 13 200zł

7. zakup siatki ogrodzeniowej na stadion miejski w kwocie 2.200zł

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe