Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/402/10 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 6 lipca 2010r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. 1. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.884.210 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.884.210 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.609.523 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.178.968 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się aktualizacji tabel Nr 3 i 4 oraz załącznika Nr 1 i 3 do uchwały Nr XXXIV/354/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.
1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
4) Plan przychodów i kosztów oraz dotacji przedmiotowych i celowych dla zakladu budżetowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 4. W § 5 uchwały Nr XXXIV/354/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - pkt. b) otrzymuje brzmienie: "finansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 6.760.930 zł".
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów po zmianach 31.124.887 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 24.533.894 zł,
b) majątkowe w kwocie 6.590.993 zł,
2) Plan wydatków po zmianach 39.559.743 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 21.695.197 zł,
b) majątkowe w kwocie 17.864.546 zł,
§ 6. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 8.434.856 zł są przychody pochodzące z:
1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 6.760.930 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.673.926 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Michał Kozłowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL/402/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 6 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

zmiany planu dochodów budżetowych
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/402/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 6 lipca 2010 r.
Zalacznik2.doc

zmiany planu wydatków budżetowych
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/402/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 6 lipca 2010 r.
Zalacznik3.doc

zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XL/402/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 6 lipca 2010 r.
Zalacznik4.doc

przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XL/402/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 6 lipca 2010 r.
Zalacznik5.doc

limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XL/402/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 6 lipca 2010 r.
Zalacznik6.doc

plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe