Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/185/10 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211, art. 212, art. 216, i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 185.496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 185.496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 296.986 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 296.986 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2010 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 7.202.712,-

1) Dochody bieżące - 6.980.866,-

2) Dochody majątkowe - 221.846,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 7.202.712,-

1) Wydatki bieżące - 6.617.838,-

2) Wydatki majątkowe - 584.874,-

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nowikowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/185/10
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 28 czerwca 2010 r.

PLANDOCHODÓWBUDŻETOWYCH

NA2010ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

2 750,00

0,00

2 750,00

80101

Szkoły podstawowe

2 750,00

0,00

2 750,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

2 750,00

2 750,00

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 750,00

- 2 750,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

186 546,00

0,00

186 546,00

90095

Pozostała działalność

186 546,00

0,00

186 546,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

185 496,00

185 496,00

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

185 496,00

- 185 496,00

0,00

Razem:

5 756 395,00

0,00

5 756 395,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Razem:

1 446 317,00

0,00

1 446 317,00

OGÓŁEM

7 202 712,00

0,00

7 202 712,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/185/10
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 28 czerwca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA 2010 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

641 311,00

0,00

641 311,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

0,00

90 000,00

90 000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

90 000,00

90 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

541 311,00

- 90 000,00

451 311,00

4270

Zakup usług remontowych

499 711,00

- 100 000,00

399 711,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 600,00

10 000,00

43 600,00

750

Administracja publiczna

961 867,00

900,00

962 767,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

892 268,00

900,00

893 168,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 800,00

1 400,00

3 200,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

13 000,00

- 500,00

12 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

85 687,00

500,00

86 187,00

75405

Komendy powiatowe Policji

0,00

500,00

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

500,00

500,00

801

Oświata i wychowanie

2 543 274,00

400,00

2 543 674,00

80101

Szkoły podstawowe

1 223 051,00

0,00

1 223 051,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

2 750,00

2 750,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 750,00

- 2 750,00

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

197 635,00

400,00

198 035,00

4300

Zakup usług pozostałych

115 200,00

400,00

115 600,00

80195

Pozostała działalność

18 185,00

0,00

18 185,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 000,00

1 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

- 1 000,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

849 186,00

- 1 800,00

847 386,00

90013

Schroniska dla zwierząt

0,00

3 000,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

3 000,00

3 000,00

90095

Pozostała działalność

765 075,00

- 4 800,00

760 275,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

91 000,00

- 3 400,00

87 600,00

4270

Zakup usług remontowych

60 000,00

- 3 840,00

56 160,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

2 440,00

2 440,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

185 496,00

185 496,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

185 496,00

- 185 496,00

0,00

Razem:

5 756 395,00

0,00

5 756 395,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Razem:

1 446 317,00

0,00

1 446 317,00

OGÓŁEM

7 202 712,00

0,00

7 202 712,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/185/10
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Objaśnienie

do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok.

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych:

1) Zmniejszenia i zwiększenia dokonano w związku ze zmianą klayfikacji budżetowej w 2010 roku.

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

1) Zmniejsza dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu i zmianą klasyfikacji budżetowej w 2010 roku.

Zwiększenia dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu, zmianą klasyfikacji budżetowej w 2010 roku oraz udzieleniu pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w miejscowości Bakałarzewo.

Po zmianie budżet zamyka się dochodami w kwocie 7.202.712,- i wydatkami w kwocie 7.202.712,-.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/185/10
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2010 r.

w złotych

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Dotychczas poniesione wydatki

Planowane wydatki

Dział

Rozdz.

rok 2010 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innychźródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

750

75095

Współdziałanie Województwa Podlaskiegoz Jednostkami Samorządu Terytorialnegoz obszaru województwa podlaskiegow pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz

963

674

289

289

0

0

0

2.

801

80101

Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie

5 000

0

5 000

2 250

0

0

2 750

3.

900

90095

Remont placu publicznegoz budową i przebudową obiektówi urządzeń infrastruktury w Bakałarzewie

477 145

0

477 145

291 649

0

0

185 496

4.

900

90095

Bulwar nad rzeką Rospuda

26 413

23 973

2 440

2 440

0

0

0

Ogółem

509 521

24 647

484 874

296 628

0

0

188 246

*185 496 środki EFRR w ramach programu PROW 2007-2013 "Odnowa i Rozwój Wsi"

*2 750 środki EFRR w ramach programu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/185/10
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 28 czerwca 2010 r.

D O T A C J E

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Dział

Rozdział

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

*Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiegow Białymstoku

750

75095

289

0

0

2

Starostwo Powiatowew Suwałkach

851

85154

5 000

0

0

3

Gminna Biblioteka Publicznaw Bakałarzewie

921

92116

0

115 000

0

4

Powiat Suwalski

600

60014

100 000

0

0

5

Województwo Podlaskie

600

60013

90 000

0

0

Ogółem

195 289

115 000

0

*dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w wydatkach wykazana jest jako wydatek majątkowy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe