Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/234/10 Rady Gminy Korycin

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96 poz. 620) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2) dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 12 741 189 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 8 671 663 zł,

b) majątkowe w wysokości 4 069 526 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 15 659 784 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 8 379 027 zł;

2) majątkowe w wysokości 7 280 757 zł.

4. Deficyt budżetu określony w § 5 uchwały wynosi 2 918 595 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2 918 595 zł.

5. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r., zmieniony uchwałą Nr XXXI/211/10 Rady Gminy Korycin z dnia 26 stycznia 2010 r, uchwałą Nr XXXIV/220/10 Rady Gminy Korycin z dnia 2 czerwca 2010 r i uchwałą Nr XXXV/222/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 czerwca 2010 r. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r., zmieniony uchwałą Nr XXXI/211/10 Rady Gminy Korycin z dnia 26 stycznia 2010 r. i uchwałą Nr XXXII/214/10 Rady Gminy Korycin z dnia 30 marca 2010 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r., zmieniony uchwałą Nr XXXI/211/10 Rady Gminy Korycin z dnia 26 stycznia 2010 r. i uchwałą Nr XXXII/214/10 Rady Gminy Korycin z dnia 30 marca 2010 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/234/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie dochodówZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/234/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/234/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Limity wydatków na wieleletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2013

Program/Zadanie/Rok/Źródło

Klasyfikacja

Okres realizacji

Wartość

10 407 849,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Bombli*

921/92109/6050

2009 - 2011

1 056 000,00

Rok 2011, w tym ze źródeł:

1 056 000,00

Dochody własne jst

1 056 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Krukowszczyźnie*

921/92109/6050

2009 - 2011

925 000,00

Dochody własne jst

925 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrej Górze*

921/92109/6050

2009 - 2011

200 000,00

Dochody własne jst

200 000,00

Utwardzenie placu i dróg dojazdowych przy parafii Rzymskokatolickiej w Korycinie - parking turystyczny*

921/92120/6050

2010 - 2011

600 000,00

Dochody własne jst

600 000,00

Zabytki królewskiego Korycina

921/92120/6050

2010 - 2013

7 260 849,00

Dochody własne jst

920 000,00

Rok 2012, w tym ze źródeł:

3 783 493,00

Dochody własne jst

3 783 493,00

Rok 2013, w tym ze źródeł:

2 557 356,00

Dochody własne jst

2 557 356,00

Rozbudowa budynku przystanku PKS w Korycinie na budynek przeznaczony dla potrzeb boisk sportowych.*

926/92695/6050

2010 - 2011

366 000,00

Rok 2011, w tym ze źródeł:

366 000,00

Dochody własne jst

366 000,00

Razem

10 407 849,00

* Zadania zaprezentowano w związku z faktem ubiegania się o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 - 2013

Przewodniczący Rady

Józef Gliński


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/234/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 769 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 569 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

974 544,00

Budowa sieci wodociągowej Zakale - Milewszczyzna

10 000,00

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej

630 000,00

Budowa sieci wodociągowej na ulicy Witosa

9 000,00

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Korycin

325 544,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

465 873,00

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Korycin

465 873,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Korycin

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

128 583,00

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Korycin

128 583,00

01095

Pozostała działalność

200 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

System małej retencji na rzece Kumiałce

200 000,00

600

Transport i łączność

1 995 671,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 995 671,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 995 671,00

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w obręber gruntów wsi Krukowszczyzna

544 771,00

Przebudowa dróg gminnych w Korycinie: Nr 103973B (ulica Ogrodowa), Nr 103985B (ulica Zygmunta III Wazy), Nr 103982B (ulica Pogodna) i Nr 103981B (ulica Witosa)".

1 438 400,00

Przebudowa ulicy w Gorszczyźnie

12 500,00

630

Turystyka

235 160,00

63095

Pozostała działalność

235 160,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

235 160,00

"Ziemia Korycińska wczoraj i dziś - dawnego pogranicza"

235 160,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrej Górze

0,00

801

Oświata i wychowanie

1 683 501,00

80104

Przedszkola

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

Rozbudowa budynku przedszkola w Korycinie

0,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1 683 501,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65 500,00

Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie

65 500,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 213 500,00

Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie

1 213 500,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

404 501,00

Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie

404 501,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

225 217,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

92 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

92 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Zygmunta III Wazy w Korycinie

92 000,00

90095

Pozostała działalność

133 217,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

133 217,00

Remont budynku stodoły w Milewszczyźnie

133 217,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

832 175,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

90 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Bombli

40 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Krukowszczyźnie

25 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrej Górze

25 000,00

92195

Pozostała działalność

742 175,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 237,00

Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbę regionalną w Korycinie

150 237,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

443 953,00

Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbę regionalną w Korycinie

443 953,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbę regionalną w Korycinie

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

147 985,00

Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbę regionalną w Korycinie

147 985,00

926

Kultura fizyczna i sport

10 000,00

92695

Pozostała działalność

10 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

Rozbudowa budynku przystanku PKS w Korycinie na budynek przeznaczony dla potrzeb boisk sportowych.

10 000,00

Razem

6 750 724,00

Przewodniczący Rady

Józef Gliński


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/234/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/234/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 160 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie. (powyższe dotyczy realizacji zwrotów dotacji pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych zwrotów).

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - zwiększa się wartość środków przeznaczonych na inwestycję o nazwie "System małej retencji na rzece Kumiałce" o kwotę 130 000 zł,

- w dziale 600 - "Transport i łączność" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (100 000 zł) oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Sokółce o kwotę 423 217 zł. w związku ze zmniejszeniem udziału Gminy Korycin w inwestycji realizowanej przez powiat, a dotyczącej budowy dróg na terenie naszej gminy (powyższe dotyczy budowy drogi powiatowej Jasionowa Dolina - Wyłudki - Wyłudy - Rykaczewo oraz wycofania się gminy z dofinansowania w formie dotacji kosztów zakupu dokumentacji na ciąg dróg Zakale - Milewszczyzna - Dzięciołówka - Długi Ług - Białousy),

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" - zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł. w związku z planowanymi wydatkami na wynagrodzenia (50 000 zł) oraz zakup laptopa na potrzeby pracownika urzędu oraz montaż uszkodzonych i wysłużonych żaluzji (10 000 zł),

- w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 160 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o ogólną kwotę 1 949 zł,

- w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne),

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie (powyższe dotyczy realizacji zwrotów dotacji pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych zwrotów),

- w dziale 853 - "Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej" - dokonuje się zwiększeń planu wydatków o ogólną kwotę 2 760 zł oraz zmniejszeń planu wydatków o ogólną kwotę 2 530 zł w związku realizacją projektu "Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość wszystkich dzieci z terenu Gminy Korycin",

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększa się plan wydatków o kwotę 133 217 zł w związku z planowanym nowym zadaniem inwestycyjnym pn. "Remont budynku stodoły w Milewszczyźnie".

3. Zmiany w załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013" dotyczą wprowadzenia nowych zadań, co do których planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Dotyczy to:

1) budowy świetlicy wiejskiej w Bombli - wartość projektu ok. 1 056 000 zł., okres zakończenia inwestycji 2011 rok;

2) budowy świetlicy wiejskiej w Krukowszczyźnie - wartość projektu ok. 925 000 zł., okres zakończenia inwestycji 2011 rok;

3) budowy świetlicy wiejskiej w Ostrej Górze - wartość projektu ok. 200 000 zł., okres zakończenia inwestycji 2011 rok;

4) utwardzenia placu i dróg dojazdowych przy parafii Rzymskokatolickiej w Korycinie - wartość projektu ok. 600 000 zł., okres zakończenia inwestycji 2011 rok.

4. Zmiany w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku" dotyczą:

1) zwiększenia limitu wydatków dotyczących zadania o nazwie "System małej retencji na rzece Kumiałce" do kwoty 200 000 zł;

2) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego o nazwie "Remont budynku stodoły w Milewszczyźnie" i utworzeniu limitu na to zadanie w wysokości 133 217 zł.

5. Zmiany w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin" dotyczą zmniejszenia planowanej do udzielenia kwoty dotacji z budżetu gminy dla Starostwa Powiatowego w Sokółce. Po zmianach dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Jasionowa Dolina - Wyłudki - Wyłudy - Rykaczewo wyniesie 462 433 zł.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe